Tekst nr: 83

1Austatud õpetaja!Avvustõt oppaja!
2Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool ja Eesti Folkloori Instituut korraldavadEesti Kirändusmuusõumi folkloristiga osakund, Eesti Rahvaluulõ Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdõlõva rahvaluulõ opituul ja Eesti Folkloori Instituut kõrraldasõq
301.03.2007 – 15.04.200701.03.2007 – 15.04.2007
4KOOLIPÄRIMUSE KOGUMISE VÕISTLUSE.KOOLIPERIMÜSE KORJAMISÕ VÕISTLUSÕ.
5Võistlus on jätkuks 1992. aastal üheaegselt Eestis ja Soomes läbi viidud aktsioonile.Võistlus om jakus 1992. aastal ütel ja samal aol Eestin ja Soomõn kõrraldõdulõ kooliperimüse korjamisõ aktsioonilõ.
6Kogumisvõistlus hõlmab kogu Eestit.Seo kogomisvõistlus käü üle terve Eesti.
7Selles on kutsutud osalema 4. – 12. klasside õpilased neljas vanuserühmas: 4. –5., 6.–7., 8.–9. ja 10.–12. klassini.Ossa võtma kutsutas 4.–12. klassõ opilaisi nelän vannusõrühmän: 4.–5., 6.–7., 8.–9. ja 10.–12. klass.
8KUIDAS KOGUDA?KUIS KOR'ADAQ?
9Juurdelisatud küsimustikule tuleb vastata kahes etapis: koolis vastatav ja õpilase iseseisev töö kodus.Küsümüisile tulõ vastadaq katõn jaon: koolin vastaminõ ja opilasõ esisaisva tüü koton.
10KoolitunnisKoolitunnin
11Küsitluskava .......... teemale palume põhjalikult vastata koolis vähemalt kahe koolitunni jooksul.Küsütlüskava .......... teemalõ pallõmi põh'aligult vastadaq koolin vähembält katõ koolitunni joosul.
12KodusKoton
13............. teemadele vastavad õpilased kodutööna – õpilane paneb kirja ja toob vastused õpetajale.............. teemadõlõ vastasõq opilasõq kodotüüs – opilanõ pand kirja ja tuu vastusõq oppajalõ.
14Valitud õpilaste võistlusteemadTeemaq vällävalituilõ opilaisilõ
15Teemad “Tähtpäevad ja peod” ja “Mängud” jagab õpetaja valikuliselt mõnele õpilasele või rühmale (kaks-kolm õpilast) nende huvisid ja isikupära arvestades ise laiali.Teemaq "Tähtpääväq ja pidoq" ja "Mänguq" jaga oppaja lakja valikulidsõlt mõnõlõ opilasõlõ vai rühmäle (kats-kolm opilast) näide huvvõ silmän piten.
16On soovitav, et vastamisele eelneb väike uurimistöö, näiteks küsitletakse kaasõpilasi, salvestatakse kooli kodulehelt/kroonikast või filmitakse mänge.Soovitami, et inne vastamist tetäs veidü uurmistüüd, näütüses küsütäs tõisi opilaisi käest vastussit, salvõstõdas kooli kodolehe päält vai kroonikast vai filmitäs mängõ.
17Neid töid hinnatakse lisaks eripreemiatega.Naid töid hinnatas eripreemijidega.
18Vt lähemalt kogumisjuhendit internetis (www.folklore.ee/kp).Kaeq kogomisjuhõndit Internetin (www.folklore.ee/kp).
19Küsimustele võib vastata vabas vormis, kirja panna kõik nii, nagu meelde tuleb.Küsümüisile või vastadaq vaban vormin, kirja või pandaq kõik niimuudu, nigu miilde tulõ.
20Oluline on, et vastatakse terved teemad põhjalikult otsast lõpuni.Tähtsä om, et är vastatanu terveq teemaq põh'aligult alostusõst lõpuni vällä.
21NB! Suure hulga anekdootide internetist kopeerimine ei tee tööd väärtuslikuks!NB! Suurõ hulga anõkduutõ Internetist kopiirminõ ei tiiq tüüd hääs!
22LisamaterjalidMatõrjaaliq tüü mano
23Teretulnud on mitmesugused illustreerivad lisamaterjalid: fotod, videod, helilindistused, kaustikud-salmikud (nt „Minu sõber”), laulikud jm.Väega oodami egäsugutsit manomatõrjaalõ: fotoq, videoq, lindistüseq, kaustiguq-salmiguq (nt "Minu sõber"), lauliguq jm.
24Soovi korral tagastame pärast kopeerimist originaali, kuid aasta 2007 pärimusest adekvaatse pildi kujundamiseks vajame kindlasti ka teatavat arvu originaale.Ku tahati originaali tagasi, sõs teemi tuust koopia ja saadami originaali tagasi. A 2007. aasta kooliperimüsest hää pildi saamisõs om meil ka kimmäst arvu originaalõ vaia.
25Eriti tänulikud oleme, kui omanik on nõus neid arhiivile loovutama.Nii et olõmi väega tenoliguq, ku originaalõ umaniguq ommaq nõun noid arhiivilõ perises andma.
26JUHTIGE ÕPILASE TÄHELEPANUKÕNÕLGÕQ OPILAISILÕ KIMMÄHE
27Digifotod ja -videod tuleb ümber salvestada, tarvilik on säilitada fotoaparaadi ja videokaamera algfail.Digifotoq ja -videoq tulõ ümbre salvõstaq, tähtsä om alalõ hoitaq fotoaparaadi ja videokaamõra edimäne fail.
28Nende ja internetist kopeeritud fotode jaoks on vaja omaniku luba ja viidet, kelle tehtud fotod on.Naidõ ja Internetist kopeeritüide fotodõ pruukmisõs om vaia umanigu lupa ja lättenäütämist (viidet), kinka tettü fotoq ommaq.
29Internetifotodele tuleb lisada nende veebiaadress.Internetifotodõ mano tulõ pandaq veebiaadrõs, kost fotoq peri ommaq.
30Videote ja helisalvestuste, aga ka kaustikute jm ümbervõtmiseks ja tagastamiseks palume pöörduda toimkonna poole.Videoidõ ja helüsalvõstuisi, a ka kaustikidõ jm ümbrevõtmisõs ja tagasiandmisõs pallõmi kõnõldaq toimkunna inemiisiga.
31Lisamaterjalid suurendavad töö väärtust, tingimata tuleb aga fotodele-videotele-helisalvestustele lisada alati olukorra/ürituse kirjeldus.Manomatõrjaaliq tegeväq tüü väärtüse suurõmbas, a kimmähe tulõ alati fotodõ-videoidõ-helüsalvõstuisi mano pandaq olokõrra/juhtumisõ seletüs.
32ÜksikosavõtjadÜtsikosavõtjaq
33Et võistlustingimused lubavad võtta osa ka üksikosavõtjana, võivad soovijad ja head materjalitundjad vastata kas mõnele teemale eriti põhjalikult või siis võimalikult kõigile teemadele.Võistlusõ reegliq lupasõq ossa võttaq ka ütsikosavõtjil. Tuuperäst võivaq kõik tahtjaq ja hääq matõrjaalitundjaq vastadaq kas mõnõlõ teemalõ väega põh'aligult vai sõs võimaligult kõigilõ teemadõlõ.
34Arvesse lähevad nii koos kooliga kui ka eraldi saadetud tööd.Arvõlõ võetas nii üten kooliga, ku eräle saadõduq tüüq.
35AUHINNADAVVUHINNAQ
36Vanuserühmade peaauhinnad on kaamerad ja arvutid.Eri vannusõrühmi pääavvuhinnaq ommaq kaamõraq ja arvudiq.
37Parimaid teemavastajaid ootavad eripreemiad.Eripreemiäq ommaq viil eri teemadõ parõmbilõ vastajilõ.
38Hindamisel arvestatakse tööde kvaliteedi ja kvantiteedi suhet.Hindamisõ man arvõstõdas töie kvaliteedi ja kvantiteedi suhet.
39Preemiad on ette nähtud ka õpetajatele.Preemiäq ommaq mõtõlduq ka oppajilõ.
40KIRJUTATU LÄBIVAATAMISE KOHUSTUST ÕPETAJAL EI OLEOPPAJAL OLÕ-I KOHUSTUST KIROTÕDUT ÜLE KAIAQ
41Vajadusel tuleb õpilasi suunata ja juhendada, et nad küsitut õigesti mõistaksid, kuid sekkumist õpilaste vastuste sisusse ning kirjavigade parandamisest (ka ebatsensuursete väljendite mahatõmbamisest) palume hoiduda.Ku vaia, tulõ opilaisi suunataq ja avitaq, et nä küsümüisist õigõlõ arvu saassi. A pallõmi hoitaq hinnäst tuust, et nakkati parandama opilaisi vastussidõ sissu ja kiräviku. Ärq tõmmakuq maaha ka roppõ ütlemiisi.
42Kõik kirjutatu säilitatakse originaalkäsikirjana arhiivis.Kõik, miä kirja om pant, hoitas originaalkäsikirjun arhiivin alalõ.
43Ettevõtmise eesmärgiks on kindlaks teha meie koolilaste maailma just sellisena, nagu see tänapäeval on.Taa võistlusõ mõtõ om tetäq kimmäs mi koolilatsi maailm säänest muudu, nigu taa täämbädsel pääväl om.
44VORMISTAMINEVORMISTAMINÕ
45Küsitluskavad palume lastele kätte jagada.Küsütlemise kavaq pallõmi latsilõ kätte jakaq.
46Töö algusesse tuleb märkida andmed iseenda kohta (nimi, sugu, sünniaasta, kool, klass, elukoht ja võimalusel e-posti aadress).Tüü alostusõn tulõ kirotaq teedüs esihindä kottalõ (nimi, sugu, sündümise aasta, kuul, klass, elokotus ja ku om, sõs e-posti aadrõs).
47Kirjutada võib paberile: kas koolivihikusse, A4-formaadis lehele, võimaluse korral võib töö vormistada arvutiga (kuid see ei ole kohustuslik).Kirotaq või paprõ pääle: kas koolivihku, A4-formaadin lehe pääle, ku saa, sõs või tüü vormistaq arvutiga (a ei piäq).
48Arvutivastused võib esitada välja prindituna, kuid eelistame e-meiliga aadressil kp@folklore.ee või arvutikettal saadetud vastust.Arvudivastussõq või ärq andaq vällätrükitült, a parõmb olõssi, ku saadati vastusõq e-postiga aadrõsi kp@folklore.ee pääle vai arvudiketta pääl.
49Väljatrükkidel tuleb lehe vasakust servast jätta köitmise tarvis 3 cm vabaks.Vällätrükmisel tulõ lehe kurapoolitsõst veerest jättäq tüh'äs 3 cm köütmise jaos.
50Ka vihikusse vastates on oluline jätta 3 cm siseservast köitmise jaoks vabaks.Ka vihku vastussit kirotadõn om tähtsä jättäq 3 cm vihu siseveerest köütmise jaos vabas.
51Elektrooniliselt esitatud tööde eelnev küljendamine ei ole oluline.Elektroonilidõlt esitedü töie kujondus ja külendüs olõ-i tähtsä.
52Lähemaid juhendeid kaastöö vormistamiseks, küsitluskavad, juhendid uurimistööde jaoks jm leiate aadressilt www.folklore.ee/kpTäpsembät teedüst kaastüü tegemises, küsütlemise kavaq, juhõndiq uurmistüü jaos jm lövväti aadrõsi www.folklore.ee/kp päält.
53TÄNAME KOOSTÖÖ EEST!TENNÄMI ÜTENLÜÜMISE IIST!
54Toimkond:Toimkund:
55Ave Tupits (koordinaator), avetupits@folklore.ee, 5176 643Ave Tupits (koordinaator), avetupits@folklore.ee, 5176 643
56Risto Järv, risto@folklore.ee, 7376 214Risto Järv, risto@folklore.ee, 7376 214
57Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 7377 740Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 7377 740
58Astrid Tuisk, astrid@folklore.ee, 7377 737Astrid Tuisk, astrid@folklore.ee, 7377 737
59Piret Voolaid, piret@folklore.ee, 7377 742Piret Voolaid, piret@folklore.ee, 7377 742
60Kontaktaadress:Kontaktaadrõs:
61„Koolipärimus”„Koolipärimus”
62Eesti KirjandusmuuseumEesti Kirjandusmuuseum
63Vanemuise 42Vanemuise 42
64Tartu 51003Tartu 51003