Tekst nr: 80

1Õpilase juhendOpilasõ juhõnd
2Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool ja Eesti Folkloori Instituut korraldavad Eesti Kirändüsmuusõumi folkloristiga osakund, Eesti Rahvaluulõ Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdõlõva rahvaluulõ opituul ja Eesti Folkloori Instituut kõrraldasõq
301.03.2007 – 15.04.2007 01.03.2007 – 15.04.2007
4KOOLIPÄRIMUSE KOGUMISE VÕISTLUSE.KOOLIPERIMÜSE KORJAMISÕ VÕISTLUSÕ.
5Kui Sa otsustad saata oma teadmised koolipärimuse kogumisvõistlusele, siis ootame, et: lisad oma kontaktandmed: nimi, sünniaeg, elukoht, kool, klass ja võimalusel e-aadress.Ku Sa otsustat saataq umaq tiidmiseq kooliperimüse korjamisõ võistlusõlõ, sõs oodami, et panõt mano uma kontaktteedüse: nimi, sündümise aig, elokotus, kuul, klass ja ku om, sõs e-aadrõs.
6Pane igale vastusele ette küsimuse number.Vastaq kõigilõ küsümüisile, a ku mõni teema õks sukugi ei passiq, sõs tuu jätäq tegemädä.
7Vasta võimalikult kõigile küsimustele, kui aga mõni teema üldse ei sobi, siis jäta see vahele.Ummi mõttit võit kirotaq egä as'a kottalõ, a lühkeseq jah-ei-vastusõq olõ-i hääq.
8Mõtteid võib avaldada siiski iga nähtuse kohta, kuid väldi lühikesi jah-ei vastuseid.Innekõkkõ oodami kir'eldüisi (mänguq) ja juttõ (nal'ajutuq, juhtumisõq), laulutekste ja ütlemiisi.
9Eelkõige ootame kirjeldusi (mängud) ja jutte (anekdoodid, sündmused), laulutekste ja ütlemisi.Teemat "Huumor" vastatõn kirotaq umast pääst, är kirotaguq ümbre raamatit ja är võtkuq tekste võõridõ Internetilehekülgi päält.
10Teema “Huumor” vastust koostades vasta peast, ära kirjuta ümber raamatuid ega kopeeri tekste võõralt veebilehelt.Ku mõnõ tõsõ teema vastamisõ man netilehti pruugit, sõs panõq sinnä kimmähe mano ka veebiaadrõs.
11Kui ülejäänud teemadele vastamisel netilehti kasutad, siis lisa kindlasti veebiaadress.Kirotaq niimuudu, nigu Sa hariligult sõpruga kõnõlõt ja kirotat.
12Kirjuta nii nagu Sa tavaliselt sõpradega räägid ja kirjutad.Ku vastat küsümüisile koton ja ku sul om arvut, sõs kirotaq arvutiga, ku saat.
13Teemadele kodus vastates kirjuta võimalusel arvutiga ja saada kaastöö failina või e-kirjaga aadressil kp@folklore.ee.Saadaq sõs uma tüü failina vai e-kiräga aadrõsi kp@folklore.ee pääle.
14Vastata võid ka veebikeskkonnas (www.folklore.ee/kp).Vastadaq võit ka veebikeskkunnan (www.folklore.ee/kp).
15LisamaterjalidMatõrjaaliq tüü mano
16Teretulnud on mitmesugused illustreerivad lisamaterjalid: fotod, videod, helilindistused, kaustikud-salmikud (nt „Minu sõber”), laulikud jm.Väega oodami egäsugutsit manomatõrjaalõ: fotoq, videoq, lindistüseq, kaustiguq-salmiguq (nt "Minu sõber"), lauliguq jm.
17Soovi korral tagastame pärast kopeerimist originaali, kuid aasta 2007 pärimusest adekvaatse pildi kujundamiseks vajame kindlasti ka teatavat arvu originaale.Ku tahat originaali tagasi, sõs teemi tuust koopia ja saadami originaali Sullõ tagasi. A 2007. aasta kooliperimüsest hää pildi saamisõs om meil ka kimmäst arvu originaalõ vaia.
18Eriti tänulikud oleme, kui omanik on nõus neid arhiivile loovutama.Nii et olõmi väega tenoliguq, ku originaalõ umaniguq ommaq nõun noid arhiivilõ perises andma.
19AUHINNADAVVUHINNAQ
20Vanuserühmade peaauhinnad on kaamerad ja arvutid.Eri vannusõrühmi pääavvuhinnaq ommaq kaamõraq ja arvudiq.
21Parimaid teemavastajaid ootavad eripreemiad.Eripreemiäq ommaq viil eri teemadõ parõmbilõ vastajilõ.
22Hindamisel arvestatakse tööde kvaliteedi ja kvantiteedi suhet.Hindamisõ man arvõstõdas töie kvaliteedi ja kvantiteedi suhet.
23Preemiad on ette nähtud ka õpetajatele.Preemiäq ommaq mõtõlduq ka oppajilõ.
24Õpilastelt on pärimust kogutud sarnaste aktsioonidena alates 1920. aastatest.Koolilatsi käest om perimüst kor'at sääntside sammu ettevõtmiisi abiga 1920. aastist pääle.
25Sinu vastus aitab jäädvustada ja uurida tänapäeva noortepärimust, see talletatakse 1927. aastal rajatud Eesti Rahvaluule Arhiivi erikogus Koolipärimus.Su vastus avitas alalõ hoitaq ja uuriq täämbädse päävä nuuriperimüst. Vastus hoitas alalõ 1927. aastal tettü Eesti Rahvaluulõ Arhiivi kogon "Kooliperimüs".
26Lähemaid juhendeid kaastöö vormistamiseks, küsitluskavad, juhendid uurimistööde jaoks jm leiate aadressilt www.folklore.ee/kpTäpsembäq juhõndiq uma tüü vormistamisõs, kavaq küsütlemises, uurmistüü juhõndiq jm lövväti aadrõsi www.folklore.ee/kp päält.
27TÄNAME KOOSTÖÖ EEST!TENNÄMI ÜTENLÜÜMISE IIST!
28Toimkond: Toimkund:
29Ave Tupits (koordinaator), avetupits@folklore.ee, 5176 643Ave Tupits (koordinaator), avetupits@folklore.ee, 5176 643
30Risto Järv, risto@folklore.ee, 7376 214 Risto Järv, risto@folklore.ee, 7376 214
31Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 7377 740 Mare Kõiva, mare@folklore.ee, 7377 740
32Astrid Tuisk, astrid@folklore.ee, 7377 737Astrid Tuisk, astrid@folklore.ee, 7377 737
33Piret Voolaid, piret@folklore.ee, 7377 742Piret Voolaid, piret@folklore.ee, 7377 742
34Kontaktaadress:Kontaktaadrõs:
35„Koolipärimus”„Koolipärimus”
36Eesti KirjandusmuuseumEesti Kirjandusmuuseum
37Vanemuise 42Vanemuise 42
38Tartu 51003Tartu 51003
39E-post: kp@folklore.eeE-post: kp@folklore.ee