Tekst nr: 77

1Allfilm OÜAllfilm OÜ
2Saue 11 Tallinn 10612Saue 11 Tallinn 10612
3Kontakt: Piret Tibbo-HudginsKontakt: Piret Tibbo-Hudgins
4Mob: 56 467 769Mob: 56 467 769
5E-post: piret@allfilm.ee E-post: piret@allfilm.ee
6RUUDIRUUDI
7Dialoogi leht Dialoogi leht
8Tuld! Tuld!
9Tuld! Tuld!
10Tuld! Tuld!
11Tuld!Tuld!
12Viikingid relvadele! Tuld! Viikingiq - sõariistaq kätte! Tuld!
13Viikingid on meie randa tulnud vä?Viikingiq ommaq mi randa tulnu vai?
14Õige viikingilaev lastakse laadal vette ja meie isa viib meid sellega sõitma.Peris viikingilaiv lastas laadul vette ja mi esä vii meid tuuga sõitma.
15Mina tulen ka!Ma tulõ kah!
16Kes sind võtab?Kiä sinno võtt?
17Ise võtan!Esi võta!
18Uus ratas ja kriim peal.Vahtsõnõ ratas ja kriim pääl.
19Mis isa ütleb?Miä esä ütles?
20Maha lööb, kui näeb.Maha lüü, ku näge.
21No mis siis on? No miä sõs om?
22Puhta puru.Puha purus.
23Ise alustasite.Esi alostiti.
24Maksa sada krooni!Massaq sada kruuni!
25Vaat ei maksa.Vot ei massaq.
26Viiskümmend on viimane sõna.Viiskümmend om viimäne sõna.
27Või muidu...Vai muido...
28Ruudi! Ruudi!Ruudi! Ruudi!
29Anna tagasi! Annaq tagasi!
30Anna siia!Annaq siiä!
31Teie isa otsib teid.Ti esä ots teid.
32Usun sind küll! Usu ma sinno külh!
33Ruudike hakkab nüüd Vikaga kodu mängima.Ruudikõnõ nakkas Vikaga koto mängmä.
34Laadale tuled minuga.Laadulõ tulõt üten mukka.
35Viikingilaevaga sõitma?Viikingilaivaga sõitma?
36Ja iludusvõistlusele ka.Ja kinädüskonkursilõ kah.
37Ma näitan sulle ühte asja.Ma näütä sullõ ütte asja.
38Vana Orm… Vana Orm...
39Valvab viikingite varandust.Valv viikingiide varandust.
40Nägid? Liigutas silma.Näit? Pilgut´ silmä.
41Nüüd oled sina pealik! Noq olõt sa päälik!
42Homme läheb pealik Ruudi merereisile ja päris viikingilaevaga.Hummõn lätt päälik Ruudi merd sõitma ja peris viikingilaivaga.
43Ufod viisid ära nigu niuhti.Ufoq veiväq är nigu niuhti.
44Sinu vastse looreha või? Su vahtsõ suurrihä vai?
45Eile Kooljamäe risti peal.Eelä Kuuljamäe risti pääl.
46Looreha läinud nigu niuhti, ma ju räägin.Hobõsõrihä lännü nigu niuhti, ma jo kõnõlõ.
47Kui ufo veel minu karjamaale maandub, siis mina muud ei palu, kui et nad mind siit minema viiks.Ku ufo viil mu nurmõ pääle maaha tulõ, sõs ma pallõ-i muud, ku et nä minno siist är veenü.
48Tervist.Tervüst.
49Tervist tarvis.Tervüst vaia.
50Kui sellest ufo-asjast enne sotti ei saa, siis sina, Ruudi, uurid selle kõik kenasti välja, kui sa suureks saad.Ku seost ufo-as´ast inne sotti ei saaq, sõs saq, Ruudi, uurit seo kõik kinäste vällä, ku suurõs kasut.
51Sina oled tark poiss.Sa olõt tark poiss.
52No on vanamehed! Orm ajas poisile viikingeid pähe, sina ufosid.No ommaq vanameheq! Orm ai poiskõsõlõ viikingiq päähä, saq ufoq.
53No mis sest lapsest niimoodi saama peab? Tead sa, Ruudi, sa ära kuula mitte kedagi.No miä seost latsõst niimuudu saama piät? Tiiät sa, Ruudi, sa kullõlgu-i kedägi.
54Sina hakka selleks, milleks kõigepealt ise tahad.Sa nakka tuus, kinkas kõgõpäält esi tahat.
55Kõige parem, hakka presidendiks.Kõgõ parõmb, nakka presidendis.
56Ma lubasin Ormile, et ma hakkan viikingiks.Ma lubasi Ormilõ, et ma nakka viikingis.
57Tänapäeval viikingeid ei ole, kas Orm sulle seda ei öelnud?Täämbädsel pääväl viikingiid olõ-i, kas Orm sullõ tuud es kõnõlõ?
58Aga siis ma hakkan viikingite varanduse otsijaks.A sõs ma nakka viikingiide varandusõ otsjas.
59Noh, poiss, tahad ka Ameerikasse? Kakskümmend viis krooni.Noh, poiskõnõ, tahat ka Ameerigahe? Katskümmend viis kruuni.
60No näed, siin ongi Ameerika.No näet, tan omgi Ameeriga.
61Miksi on suomalaisille niin helvetin kallis? Mille suumlaisilõ nii kuradi kallis om?
62Kohe selgitame välja, härra.Õkva teemi selges, herrä.
63Mitäs herra mä olen.Mis herrä ma õks tan olõ.
64Mihin sä juokset?Kohe sa joosõt?
65Pieni hetki.Uutkõ kõrras.
66Ruudi! Ruudi!
67Mis on? Midä?
68Näe võtke, viikingilaeva jaoks.Kaeq, võtkõ, viikingilaiva jaos.
69Kuulad Vika sõna ja tulete kohe pärast tagasi, kuhugi unistama ei jää.Kullõt Vika sõnna ja tulõti peräst õkva tagasi, kohegi mol´otama ei jääq.
70Ma ei saa tulla, mul on tööd.Ma ei saaq tullaq, mul om tüüd.
71Lähme viikingilaeva peale! Läämi viikingilaiva pääle!
72Kohe algab iludusvõistlus.Õkva nakkas kinädüskonkurss.
73Ma lähen üksi siis.Ma lää ütsindä sõs.
74Kas te näitaksite mulle palun oma tegevusluba? Kas ti näüdänü mullõ umma müügilupa?
75Tegevusluba? Ma... meil tegevusluba...Müügilupa? Ma... meil müügilupa...
76Gynnar! Kus on meie tegevusluba?Gynnar! Kon om mi müügiluba?
77Ei misjaoks mina, sa ju ise eile ütlesid, eile et ...Ei, misperäst maq, sa jo esi eelä ütlit, eelä et ...
78Lugupeetud laadalised, tere päevast!Avvolidsõq laadulisõq, tere!
79Tere päevast ka minu poolt.Tere mu puult kah.
80Ja nüüd kuulutame me avatuks "Meie Pireti" iludusvõistluse.Ja noq teemi mi valla "Mi Pireti" kinädüskonkursi.
81Esimene voor on käimisvoor, sest graatsia on ilu alus.Edimäne vuur om käümisvuur, selle et siuhkõlt käümine om kinädüse man päämine.
82Meie esiisasid kartis kogu Euroopa.Mi esiessi peläs terve Euruupa.
83Saare viikingid käisid Ameerikas juba ammu enne Kolumbust.Saarõ viikingiq käveväq Ameerigan joba ammu inne Kolumbust.
84Ja nende vaprate meeste mälestuseks las seilabki uue põlvkonna saare viikingite käte all elu saanud "Helga".Ja näide kangidõ miihi mälehtüses las sõit vahtsõ põlvõ saarõ viikingiide kässi all elo saanu "Helga".
85Piret oli Suure Tõllu, Saaremaa kangelase naine.Piret oll´ Suurõ Tõllu, Saarõmaa vägimehe, naanõ.
86Seega kõigi Saare naiste esiema.Tuu tähendäs kõiki Saarõ naisi esiimä.
87Piret oli eesti naine.Piret oll´ eesti naanõ.
88Tahad katsuda või?Tahat kumpi vai?
89Sa ei usu, aga kui 57. aastal see ufo minu karjamaale maandus, siis see skafandris naine oli täpselt samasugune, ta oli ainult suurem.Sa ei usuq, a ku 57. aastagal seo ufo mu nurmõ pääle maha tull´, sõs seo skafandrin naanõ oll´ karvapäält säänesama, tä oll´ õnnõ suurõmb.
90Hea küll, usun, usun.Hää külh, usu, usu.
91Kui ufod olemas on, siis see on küll sealt pärit.Ku ufoq olõman ommaq, sõs seo om külh säält peri.
92Üks asi veel.Üts asi viil.
93Vana viikingikombe kohaselt lastakse "Helga" pardale ainult mehi.Vana viikingikombõ perrä lastas "Helga" parda pääle õnnõ miihi.
94Las naistele jääda kõik muu.Las naisilõ jäiäq kõik muu.
95Kus sinu isa on, poiss?Kos su esä om, poiskõnõ?
96Ma ei tea.Ma ei tiiäq.
97Mine otsi nüüd ilusasti isa üles.Mineq otsiq esä ilosalõ üles.
98No mis ma ütlesin.No mis ma ütli.
99Ütle meile, Kätlin, milline oleks sinu suurim soov? Kõnõlõ meile, Kätlin, midä sa kõgõ inämb tahtnu?
100Minu kõige suurem soov oleks see, et maailmas valitseks rahu ja sõprus, kõik inimesed oleksid õnnelikud, kusagil ei oleks sõda, nälga, kõik lapsed saaksid koolis käia.Kõgõ inämb taha ma, et maailman olnu rahu ja sõprus, kõik inemiseq olnu õnnõliguq, kongi olnu es sõta, nälgä, kõik latsõq saanu koolin kävvü.
101Nii ilus.Nii illos.
102Oma esimeseks viikingireisiks on "Helga" valmis.Umas edimädses viikingisõidus om "Helga" valmis.
103Rohkem rahvast ei mahu.Inämb rahvast ei mahuq.
104Noh, leidsid oma isa üles, poiss?No kas löüdset uma esä üles, poiskõnõ?
105Kas ilma isata ei saa?Kas ilma esäldä ei saaq?
106Ei saa, sa oled veel väike, kes sul silma peal hoiab, juhtub midagi.Ei saaq, sa olõt viil väiku, kiä sul silmä pääl hoit, juhtus viil midägi.
107Ma ise hoian.Ma esi hoia.
108No võtke mind laeva peale.Võtkõ no minno laiva pääle.
109Mul on raha olemas.Mul om raha olõman.
110Mul isa ei ole.Mul essä olõ-i.
111Mine otsi oma isa ilusasti üles.Mineq otsiq uma esä ilosalõ üles.
112Ega see meie viimaseks sõiduks jää.Ega seo mi viimädses sõidus jää-i.
113Te ei läinudki sõitma? Ja õigesti tegite.Ti es lääki sõitma? Ja õigõlõ teiti.
114Ma kuulsin, et sinna lasti ainult mehi peale.Ma kuuli, et sinnä lasti õnnõ miihi pääle.
115See on ju kurat teab mis – diskrimineerimine.Seo om kurat tiid miä - diskriminiirmine.
116Sellise laevaga ei kõlbagi sõita.Säändse laivaga sünnüki-i sõita.
117Tulevad! „Valge tuvi!“Tulõvaq! „Valgõ tuvi!“
118Igakord kui öö on võimul, Egäkõrd ku üü om võimul,
119ujub laotus ligi maad.ujos laotus vasta maad.
120Igakord kui koidab uus päev, Egäkõrd ku nõsõs jälq päiv,
121muutun valgeks tuviks ma.muutu valgõs tuvis ma.
122Una paloma blanca,Una paloma blanca,
123mäe kohal hõljun kui lind.mäe kottal linda ku tsirk.
124Una paloma blanca...Una paloma blanca...
125Et sul selle Aino vingutamise peale kõrvad veel sitavett ei jookse.Et sul seo Aino krjaunutamisõ pääle kõrvaq viil sitavett ei joosõq.
126Igaüks teenida tahab.Egäüts tiini taht.
127Näe, mitu miljonit läks maksma.Kaeq, mitu mill´onat läts massma.
128Ütle praegust, kurat, kõigil on miljoneid, iga asja jaoks.Ütle parla, kurat, kõigil om mill´onaid, egä as´a jaos.
129Mis sa teed poisikese tempe!Mille sa tiit poiskõsõ tempe!
130Üks musi.Üts muso.
131Veer toorus morra!Veer toorus morra!
132Pealik tuleb!Päälik tulõ!
133Kus sinu isa on?Kon su esä om?
134Ära palugi.Är pallõlgugi.
135Selliseid, kellel isa ei ole, neid me ei võta! Säändsit, kinkal essä ei olõq, noid mi ei võtaq!
136Ruudi!Ruudi!
137Parool!Paruul!
138Veer toorus morra.Veer toorus morra.
139Vale!Võlss!
140Veer toorus morra.Veer toorus morra.
141Õige.Õigõ.
142See Ormi pilt...Seo Ormi pilt...
143Ma nägin teda öösel unes.Ma näi tedä üüsse unõn.
144Jumala kindel, et vana Orm kummitab.Jumala kimmäs, et vana Orm käü kodo.
145Kui Orm oleks mu isa olnud, siis oleks ma viikingilaeva peale saanud.Ku Orm olõs mu esä olnu, sõs olõs ma viikingilaiva pääle saanu.
146Ja nüüd ei lastud või? Ei tea, mispärast?Ja noq es lastaq vai? Ei tiiäq, minkperäst?
147Sellepärast, et mul ei ole isa.Tuuperäst, et mul olõ-i essä.
148Ei ole isa.Olõ-i essä.
149Mis põhjus see on, et mitte laevale lasta.Mis põhjus seo om, et mitte laiva pääle laskõ.
150Tegelikult on igal inimesel isa olemas.Tegeligult om egäl inemisel esä olõman.
151Meil koolis räägiti, et peab olema munarakk ja seemnerakk, et laps sünniks.Meil koolin kõnõldi, et piät olõma munarakk ja siimnerakk, et lats sündünü.
152Ja seemnerakk tuleb isast.Ja siimnerakk tulõ esäst.
153Järelikult oli sul ka isa olemas.Tähendäs, sul oll´ kah esä olõman.
154Kus ta siis jäi?Kohe tä sõs jäi?
155Ära sa arva, et isadega ka nii lihtne on.Är sa arvaku, et esädega ka nii lihtsä om.
156Näiteks Liivi muudkui unistab, et tal oleks valge kleit ja pulmad.Näütüses Liivi kõgõ unistas, et täl olnu valgõ kleit ja pulmaq.
157Aga Sass vist ei taha.A Sass vast taha-i.
158Aga Liivi on su ema?A Liivi om su imä?
159Ise ei tea või?Esi ei tiiäq vai?
160Aga sul ka, tähendab, pole isa?A sul kah, tähendäs, ei olõq essä?
161Raudselt on.Kimmähe om.
162Sass on mu isa ja Liivi on mu ema, mis siis, et nad abielus ei ole.Sass om mu esä ja Liivi om mu imä, miä tuust, et nä abielon ei olõq.
163Aga otsime sulle ka isa, ma aitan.A otsimi sullõ kah esä, ma avida.
164Noh, mis printsessi sina siin ootad? Emane, ootad printsi? No, kumb sa oled siis, emane või isane? Ei oska midagi looduse krooni jutu peale ütelda? Olgu.Noh, määnest printsessi sa tan oodat? Imäne, oodat printsi? Noh, kumb sa sõs olõt, imäne vai esäne? Mõista-i midägi luudusõ krooni jutu pääle üldäq? Olkõ.
165Indrek! Andres! Nii, rattad lähevad kaheks nädalaks aresti alla.Indrek! Andres! Niimuudu, rattaq lääväq katõs nädälis aresti ala.
166See on Antsu ratas.Seo om Andsu ratas.
167Mis sa vaidled isale veel vastu või?Mis, sa ajat esäle viil vasta vai?
168Alati olen mina süüdi.Kõgõ olõ ma süüdü.
169Süüdi on see, kes mitte midagi ei tee.Süüdü om tuu, kiä midägi ei tiiq.
170Kas sul peedid on pestud või?Kas sul ommaq peediq mõstuq vai?
171Ants viis ära.Ants vei är.
172Sepik ka?Sepik kah?
173Sepiku oleks unustanud.Sepigu olõs unõhtanu.
174Ruudi.Ruudi.
175Noh, kuidas Jaak su isaks oleks?Noh, kuis Jaak su esäs passnu?
176Liiga vana.Pall´o vana.
177Sass sobiks.Sass kõlvanu.
178Ema ei anna vist teda kellegile.Imä anna-i vast tedä kinkalõgi.
179Ise sa ütlesid, et Liivi ja Sass pole abielus.Esi sa ütlit, et Liivi ja Sass olõ-i abielon.
180Ja Sass on venelane ka.Ja Sass om vindläne kah.
181Mis siis?Miä tuust?
182Eesti keelt räägib imelikult.Eesti kiilt kõnõlõs andsakult.
183Sa ei saa aru või? Papa!Sa ei saa arvo vai? Papa!
184Mis on nüüd? Kalli isu tuli peale printsessal?Miä noq? Kallistamisõ iso tull´ pääle printsessal?
185Kop, kop lahti tee,Kop, kop, valla tiiq,
186Poodnik välja tule sa...Kaupmiis vällä tulõq sa...
187Pood on kinni.Puut om kinni.
188Pood on kinni.Puut om kinni.
189Konkursi võitsime ära, nüüd ei saa poodi sisse.Konkursi võidimi är, noq ei saaq puuti sisse.
190Pood on kinni.Puut om kinni.
191Ei ole, ei ole.Ei olõq, ei olõq.
192Pood on lahti.Puut om valla.
193Astuge sisse, mehed, ostke kõik, mis vaja.Astkõ edesi, meheq, ostkõ kõkkõ, midä vaia.
194Mis konkursi kinni panite?Määndse konkursi ti är võitsõti?
195Mis konkursi? Laulu oma!Määndse konkursi? Laulu uma!
196Astuge sisse!Astkõ sisse!
197Vika, mul tuli mõte.Vika, mullõ tull´ mõtõ.
198Teeme konkursi.Teemi konkursi.
199Iludusvõistluse?Kinädüskonkursi?
200Ei, papakonkursi.Ei, papakonkursi.
201Kes võidab, selle võtan isaks.Kiä võit, tollõ võta esäs.
202Jes-s-s-s!Jes-s-s-s!
203Algab pealik Ruudi papakonkurss.Nakkas pääle päälik Ruudi papakonkurss.
204Lähme ennast kirja panema.Läämi hinnäst kirja pandma.
205Isa peab viiking olema.Esä piät viiking olõma.
206Peab laeva ehitama.Piät laiva eihtämä.
207Peab pealik Ruudi viikingilaevaga sõitma viima.Piät päälik Ruudi viikingilaivaga sõitma viimä.
208Valmis.Valmis.
209Kandidaate teavitatakse.Kandidaatõlõ antas teedäq.
210Võitja valitakse armsa väikese sinisilmse poisikese isaks.Võitja valitas armsa väiku sinitside silmiga poiskõsõ esäs.
211Kes see on?Kiä tuu om?
212Sina muidugi.Saq muidoki.
213Kuule Sass, sul käib palju rahvast.Kulõq, Sass, sul käü pall´o rahvast.
214Paneme plakati üles, teeme papakonkursi.Panõmi plakati üles, teemi papakonkursi.
215Kes võidab, võtan papaks.Kiä võit, võta papas.
216No sellest mina saan aru.No tuust ma saa arvo.
217Aga vot mis siis Karmenist saab?A vot miä sõs Karmõnist saa?
218Aga mul on ju isa vaja?A mul om jo essä vaia?
219SUUR PAPAKONKURSSSUUR PAPAKONKURSS
220Oli sul asja ka või, poiss?Oll´ sul asja kah vai, poiskõnõ?
221Ma niisama vaatan.Ma niisama kae.
222Palju selline maksta võib?Pall´o sääne massa või?
223See on viikingiaegne amulett.Seo om viikingiaignõ kaitsõas´akõnõ.
224See maksab väga palju.Seo mass väega pall´o.
225Sinul seda raha ei ole.Sul säänest rahha olõ-i.
226See maksab pool miljonit.Seo mass puul mill´onat.
227Pool miljonit? Puul mill´onat?
228Näita taskud ette! Kohe! Mis sa võtsid? Mis püksis on? Näütä karmaniq ette! Õkva! Miä sa võtsõt? Miä püksen om?
229Vaata aga vaata, aus poiss.Kaeq aga kaeq, ausa poiskõnõ.
230Kuule, kui midagi leiad, vanaemal, vanaisal midagi on kapis või kirstus.Kulõq, ku midägi lövvät, ku vanaimäl, vanaesäl midägi om kapin vai kirstun.
231Kui kulda leiad, tuled kohe jooksuga.Ku kulda lövvät, tulõt õkva joosuga.
232Onu Gynnar ostab ära, hea hinnaga.Onu Gynnar ost är, hää hinna iist.
233Antiik!Antiik!
234Tshau!Tšau!
235Ma tulen pärast sulle järgi!Ma tulõ peräst sullõ perrä!
236Tere, isa.Tere, esä.
237Ma olen neli korda käinud teie palvel teie naabriga rääkimas.Ma olõ neli kõrda käünü ti palvõ pääle ti naabriga kõnõlõman.
238Te peate nüüd otsustama.Ti piäti õkva otsustama.
239Ei, ei ole muud võimalust.Ei, ei olõq tõist võimalust.
240Head aega, proua Mets.Hüvvä aigu, provva Mõts.
241Ei, Aino, aga ma olen ametikohustuste täitmisel.Ei, Aino, a ma olõ ammõdikohustuisi täütmise man.
242Mina olen konstaabel Sirge ja sina oled kodanik Mets.Ma olõ konstaabli Sirgõ ja sa olõt kodanik Mõts.
243Head aega.Hääd nägemist!
244Tere, meil öeldakse hakatuseks tere.Tere, meil üldäs kõgõpäält tere.
245Uus-Meremaalt.Vahtsõlt-Meremaalt.
246Meil seal kuninganna passid.Meil ommaq sääl kuninganna passiq.
247Maa pärimise jaoks leiti teid sealt kaugelt ikka üles?Maa perimise jaos löüti teid säält kavvõst õks üles?
248Õnnelik juhus.Õnnõlik juhus.
249Üks vana koolivend "Riigi Teatajast" luges.Üts vana kooliveli "Riigi Teatajast" lugi.
250Ta on ka paadiehitaja mees, eks ta siis mulle teada andiski.Tä om kah paadieihtäjä miis, eks tä sõs mullõ teedäq andsõgi.
251Kui te isa suremas oli, siis õnnelik juhus appi ei tulnud.Ku ti esä kuulmise pääl oll´, sõs õnnõlik juhus appi es tulõq.
252Aga selle suure maa kohta pabereid ei ole, seda te teate? Maja ja krundi maja all saate te pikema jututa.A seo suurõ maa kottalõ paprit ei olõq, kas seod ti tiiäti? Maja ja krundi maja all saati ti pikembä jutulda.
253“Valge tuvi”“Valgõ tuvi”
254Head aega.Hääd aigu.
255Head aega.Hääd aigu.
256Tühi, mitte keegi ei pannud ennast kirja.Tühi, kiäki es panõq hinnäst kirja.
257Ma käisin täna linnas Liivi juures juuksuris.Ma käve täämbä liinan Liivi man hiussit lõikaman.
258Ta rääkis, et Vika käib nüüd kaksikute isa juures porgandeid kõplamas.Tä kõnõl´, et Vika käü katsikidõ esä man põrknit kõblitsõman.
259Vika hoiab küll mind.Vika hoit külh minno.
260Ja mis sina teed?Ja miä sa tiit?
261Mängin.Mängi.
262Sa istud Sassi juures poes.Sa istut Sassi man poodin.
263Peremees, äri õitseb?Peremiis, äri häitses?
264Kus ta pääseb.Kos taa päses.
265Mul on peremehele üks väike ettepanek.Mul om peremehele üts väiku ettepanõk.
266Äkki paneks selle posteri teie poodi üles?Äkki pandnu seo plakadi ti puuti üles.
267Pane-pane.Panõq-panõq.
268Nonii.Nonii.
269Siin ta on.Tan taa om.
270Ostame ja müüme mälestusi.Ostami ja möömi mälehtüisi.
271Jah, just nimelt, mälestusi! Väärikat sugupuud leida Eestimaalt, see on väga raske tegevus.Jah, õkva nii, mälehtüisi! Avvolist sugupuud löüdäq Eestimaalt, seo om väega rassõ tegemine.
272Aga teate mida? Meie, meie võime teile seda kõike võimaldada.A tiiäti, miä? Mi, mi võimi teile tuud kõkkõ lupaq.
273Me toome sinna nurka selle kummuti, kummuti kohale veel paar pilti, ja kui vaja, siis võime teile tuua ka teie Türgi sõjas langenud vaarisa araabia täku suurauad.Mi toomi sinnä nukka seo kummudi, kummudi kottalõ viil paar vanna pilti, ja ku vaia, sõs võimi teile tuvvaq ka ti Türgi sõan hukka saanu vanavanaesä araabia täko suuravvaq.
274Noh ja mis siis peremehel endal pakkuda on?No ja miä sõs peremehel hindäl pakku om?
275Aga, mis te sellest arvate? Noh, see ei ole küll minevik, aga selle-eest tulevik.A miä ti seost arvati? Noq, seo olõ-i külh vana vaig, a tuuiist tulõvik.
276Suur papakonkurss.Suur papakonkurss.
277Nii.Nii.
278Ja mis auhind on?Ja määne avvuhind om?
279Mina ja ema.Maq ja imä.
280Ei, ma mõtlesin rahalist auhinda.Ei, ma mõtli rahalist avvuhinda.
281Selle peale ma polegi mõelnud.Taa pääle ma olõki-i märknü.
282Aga oleks vaja mõelda.A olnu vaia märki.
283Raha, see on väga tähtis asi.Raha, seo om väega tähtsä asi.
284Kõikidele inimestele meeldib raha.Kõigilõ inemiisile miildüs raha.
285Kui suur auhind peab olema?Ku suur avvuhind piät olõma?
286Mida suurem auhind, seda suurem huvi selle konkursi vastu on.Midä suurõmb avvuhind, tuud suurõmb huvi seo konkursi vasta om.
287Ja kui sa tahad endale kvaliteetset isa, siis koonerdada ei tohi.Ja ku sa tahat hindäle kvaliteetset essä, sõs koonõrda ei võiq.
288Kõtt, juurikad!Kõtt, masuuriguq!
289Ma ilmaasjata näitasin talle kuulutust.Ma ilmaas´anda näüdässi tälle kuulutust.
290See mees on luft, temast ei ole niikui nii asja.Tä om luftimiis, timäst ei olõq nigunii asja.
291Mida teie siin leinate?Midä ti tan takan ikõti?
292Papakonkurssi.Papakonkurssi.
293Näe, mees ütles, kui on isa vaja, siis on auhinda ka vaja.Kaeq, miis ütel´, ku om essä vaia, sõs om avvuhinda kah vaia.
294Tead, tal võib täitsa õigus olla.Tiiät, täl või tävveste õigus ollaq.
295Kui sul selle isa-asjaga tõsi taga on, siis ei jää muud üle, kui see Ormi varandus mere põhjast välja tuua.Ku sul seo esä-as´aga tõsi takan om, sõs saa-i muud, ku tulõ seo Ormi varandus mere põh´ast vällä tuvvaq.
296Tule nüüd, katsu sa ka, sa tead ju, kus varandus on.Tulõq no prooviq sa kah, sa tiiät jo, kon varandus om.
297Aga Karmen ei luba ju mul vette minna.A Karmõn lupa-i mul jo vette minnäq.
298Kas sa tead üldse, kus see varandus on?Kas sa tiiät ülepää, kon tuu varandus om?
299Kui Ormi maali pealt vaadata, siis teaks küll.Ku Ormi maali päält kaiaq, sõs tiidnü külh.
300Lähme siis vaatame selle Ormi pilti.Läämi sõs kaemi tuu Ormi pilti.
301Ei saa, seal elab üks välismaalane.Ei saaq, sääl eläs üts vällämaalanõ.
302Mina ei viitsi seda varandust enam niisama otsida.Ma ei viisiq seod varandust inämp niisama otsi.
303Aga papakonkurss?A papakonkurss?
304Minul on papa olemas.Mul om papa olõman.
305Sul on juuksed märjad.Sul ommaq hiussõq likõq.
306Ei ole.Ei olõq.
307Vaata emale otsa!Kaeq imäle otsa!
308Ma jooksin ja higistasin.Ma joosi ja higisti.
309Aga kuidas on inglise keeles "varandus"?A kuis om inglüse keelen "varandus"?
310Treasure.Treasure.
311Kuidas seda kirjutatakse?Kuis seod kirotõdas?
312Tre-a-su-re.Tre-a-su-re.
313Mis varandust sa sealt internetist otsid?Määnest varandust sa säält Internetist otsit?
314Viikingite.Viikingiide.
315Saad veel 5 minutit.Saat viil 5 minotit.
316Ma käin korraks ära.Ma käü kõrras är.
317Tere, kas keegi on kodus?Tere, kas kiäki om koton?
318Tere.Tere.
319Tere.Tere.
320Ma tulin neid teile siin ära tooma.Ma tulli naid teile tan är tuuma.
321See on kangesti kena, et te mulle tulite neid ise ära tooma.Seo om kistumalda kinä, et ti mullõ tulliti naid esi är tuuma.
322Kui teil neid pabereid kaasas ei ole, on te notarikäik asjata.Ku teil naid paprit üten olõ-i, om ti notari man käümine as´alda.
323Vald arvab niikui nii juba, et see maa on nende oma.Vald arvas nigunii joba, et seo maa om näide uma.
324Ma teen teed.Ma tii tiivett.
325Mul on palju tööd.Mul om pall´o tüüd.
326Ma pean homseks eksamiks õppima.Ma piät hummõnidsõs eksämis opma.
327Ma sõidan homme Tartusse, kriminaalõiguse eksamit tegema.Ma sõida hummõn Tartohe, kriminaalõigusõ eksämit tegemä.
328Te käite ülikoolis?Ti käüti ülikoolin?
329Hästi, ma nüüd lähen.Häste, ma lää.
330Aga te tulge teed jooma siis, kui kool läbi saab.A ti tulkõ tsäid juuma sõs, ku kuul´ läbi saa.
331Kui mul aega on.Ku mul aigu om.
332Kui teil aega on.Ku teil aigu om.
333Näed teda siis või? Näet tedä sõs vai?
334Ta on võib-olla toas või maja taga.Tä om või-ollaq tarõn vai maja takan.
335Mis ta noor mees ikka siin külakolkas teeb.Miä tä, nuur miis, õks tan kolkakülän tege.
336Küll ta minema läheb, kasvõi linna.Külh tä är lätt, kasvai liina.
337Me ajame ta minema.Mi ajami tä minemä.
338Kuidas?Kuis?
339Hirmutame ta Meremaale tagasi.Hiidütämi tä Meremaalõ tagasi.
340Ei tea, mida need välismaalased kõige rohkem kardavad?Ei tiiäq, midä neoq välämaalasõq kõgõ inämp pelgäseq?
341Vaesust ja vanadust.Vaesust ja vanadust.
342Kust sina seda tead?Kost sa seod tiiät?
343Liivi rääkis.Liivi kõnõl.
344Olge siis head lapsed ja ärge Liivile ja Sassile lisatööd tehke.Olkõq sõs hääq latsõq ja ärkeq Liivile ja Sassilõ tüüd mano tekke.
345Vaata, et sa teed oma eksami ära.Kaeq, et sa uma eksämi är tiit.
346Ma siis lähen.Ma sõs lää.
347Ma tulen tagasi ülehomme õhtul.Ma tulõ ülehummõn õdagu tagasi.
348Kas me võime teie pool üleval magada?Kas mi võimi ti puul üllen maada?
349Kui Liivi lubab.Ku Liivi lupa.
350Korras.Kõrran.
351Sina oled vaesus ja mina olen vanadus.Saq olõt vaesus ja maq olõ vanadus.
352Vaesus ma olla ei taha.Maq ei tahaq vaesus ollaq.
353Sass ütleb, et vaesus on hirmus asi.Sass kõnõlõs, et vaesus om jälle asi.
354Ole siis vanadus.Olõq sõs vanadus.
355Vanadus ma ka olla ei taha, sest naised kardavad vanadust rohkem kui mehed.Vanadus ei tahaq ma kah ollaq, selle et naasõq pelgäseq vanadust inämb ku meheq.
356Siis olgu niimoodi, et mina olen vaesus ja vanadus ja sina oled lollus.Sõs olkõ niimuudu, et maq olõ vaesus ja vanadus ja saq olõt ull´us.
357Olgu, ma olen siis vanadus.Olkõ, ma olõ sõs vanadus.
358Mina olen vaesus!Ma olõ vaesus!
359Ja mina olen vanadus!Ja ma olõ vanadus!
360Jäta Viikingivilla heaga maha.Jätäq Viikingihärbän hääga maha.
361Sest muidu on sul varsti nägu kortsus ja pangaarve tühi.Selle et muido om sul pia nägo käbrän ja pangaarvõq tühi.
362Kas te mind otsite?Kas ti minno otsiti?
363Sassa, sealt nad läksid.Sassa, säält nä lätsiq.
364Kahekesi.Katõkõisi.
365Üks oli sihukse musta suure pea ja pika musta kerega.Üts oll´ sääntse musta suurõ pää ja pikä musta kerega.
366Ja teisel oli kirves selga kinni löödud.Ja tõsõl oll´ kirvõs sälgä kinniq lüüd.
367Sihuke pisike, sarvedega nagu.Sääne tsill´okõnõ, sarviga nigu.
368Mardisandid.Märdisandiq.
369Suvel?Suvõl?
370No siis pikkapäkud.No sõs pikäpäkuq.
371Päkapikud?Päkäpikuq.
372No jah.No jah.
373Tere, Orm! Nad ei lasknud sellepärast mind viikingilaevale, et mul ei ole isa.Tere, Orm! Nä es lasõq tuuperäst minno viikingilaiva pääle, et mul olõ-i essä.
374Mul ainult isa jaoks on seda varandust vaja.Mul õnnõ esä jaos om seod varandust vaia.
375Kui varandus on auhinnaks, siis tuleb papakonkursile palju rahvast.Ku varandus om avvuhinnas, sõs tulõ papakonkursilõ pall´o rahvast.
376Kas sa ikka tead, kus see viikingivarandus on?Kas sa õks tiiät, kon seo viikingivarandus om?
377Palav täna.Lämmi täämbä.
378Palav.Lämmi.
379Kaugelt tulek, kaugele minek?Kost tulõk, kohe minek?
380Minekud ja tulekud on kauged olnud küll.Minekiq ja tulõkiq ommaq kavvõq olnu.
381Vanasti oli kauplus teisel pool teed.Vanast oll´ puut tõsõl puul tiid.
382Mina olen Sass.Ma olõ Sass.
383Ma olen Enn.Ma olõ Enn.
384No vaat siis mis, Enn.No kaeq sõs miä, Enn.
385Vana poodi mina ei näinud, mina siis veel kaugel olin, Kamtshatkal.Vanna puuti ma es näeq, ma sõs viil kavvõl olli, Kamtšatkal.
386Aga nii kui siia saarele tulin, nii jäin.A nii ku siiä saarõlõ tulli, nii jäi.
387Kas sina ka jääma tulid? Kas sa ka jäämä tullit?
388Ma ei tea.Ma ei tiiäq.
389Ma ei tunne siin enam kedagi.Ma ei tunnõq tan inämb kedägi.
390Tere, mina olen Viktoria.Tere, ma olõ Viktoria.
391Ma tahtsin suga ühest asjast rääkida.Ma tahtsõ sukka ütest as´ast kõnõlda.
392Tere, tere.Tere, tere.
393Ma olen Enn.Ma olõ Enn.
394Jah, seda ma tean.Jah, tuud ma tiiä.
395Kuidas teil seal Uus-Meremaal emudega on? Meil Muhus on ka emud ja ma mõtlesin, et emud on Uus-Meremaalt pärit ja siis et sa oled ka sealt nagu.Kuis teil sääl Vahtsõl-Meremaal emudega om? Meil Muhun ommaq kah emuq ja ma mõtli, et emuq ommaq Vahtsõlt-Meremaalt peri ja sõs et sa olõt kah säält nigu.
396Hea meelega räägiks sinuga kasvõi emudest, aga mul on praegu tõesti väga kiire.Hää meelega kõnõlnu sukka kasvai emudõst, a mul om parla tõtõstõ väega kipõ.
397Ole hea, tule eest ära.Olõq hää, tulõq iist är.
398Hello, hello! I can't hear you… Andy...Halloo, hallo! Ma ei kuulõq sinno... Andy...
399I will know in a couple of days.Ma saa paari pääväga teedäq.
400Yes, the weather is fine here.Jah, ilm om tan illos.
401O.K.Hää.
402Said sa haiget?Kas om vallus?
403Sa oleks võinud sedasi omal jalaluu ära murda.Sa olõs võinu niimuudu hindäl jalakundi är murdaq.
404Aga mul pole üldsegi valus.A mul es olõq sukugi vallus.
405Emu!Emu!
406Mu ema ei osta krõpsu, ütleb, et kahjulik.Mu imä osta-i krõpsu, kõnõlõs, et kah´olik.
407Kuidas ta muidu on?Kuis tä muido om?
408Kes?Kiä?
409Sinu ema.Su imä.
410Ühel päeval saab tast kohtunik.Ütel pääväl saa timäst kohtunik.
411Jah, ta rääkis mulle, et käib ülikoolis.Jah, tä kõnõl´ mullõ, et käü ülikoolin.
412Kas sa tahaksid mulle töö juures abiks olla? Kas sa tahassi minno tüü man avitaq?
413Nii.Nii.
414Korras.Kõrran.
415Homme hommikul ma lähen randa, toon värsket kala ja õhtul teeme maailma parimat toitu - värskelt suitsetatud lesta.Hummõn hummogu lää ma mere viirde, tuu värskit kalla ja õdagu teemi maailma kõgõ parõmbat süüki - värskilt suitsutõdut lesta.
416Pidusöök valitud seltskonnale.Pidosüük vällävalit seltskunnalõ.
417Kutsutud oled sina koos emaga.Kutsut olõt saq üten imäga.
418Osta viinerit ka.Ostaq viinerit kah.
419Miks?Mille?
420Karmen ei söö kala.Karmõn ei süüq kalla.
421Tal läks ükskkord kalakont kurku.Täl läts´ ütskõrd kalaluu kurku.
422Ma olen õpetanud teda puhastama ka, aga ta ei taha õppida.Ma olõ opanu tedä puhastama kah, a tä taha-i oppi.
423Hea küll, ma ostan siis hästi salajasi viinereid.Hää külh, ma osta sõs väega salajaidsi viinerit.
424Ma Sassile helistasin, ta lubas.Ma Sassilõ helisti, tä lubasi.
425Ega ta teid oma jutuga ära ei tüüdanud?Ega tä teid uma jutuga är es väsütä?
426Ei-ei, Ruudi aitas mul hulga tööd ära teha.Ei-ei, Ruudi avit mul hulga tüüd är tetäq.
427Kas te praekartuleid tahate, meil jäi natukene üle?Kas ti praadituid kardohkid tahati, meil jäi veidükese alalõ?
428Ei, ei jõua enam.Eiq, ei jõvvaq inämp.
429Ma sõin terve tee Tartust tagasi.Ma sei terve tii Tartost tagasi tullõn.
430Saite läbi?Saiti läbi?
431"A" sain."A" sai.
432Ma teadsin.Ma tiidse.
433Elu erilisteks juhtumiteks kõrvale pandud.Esierälidsis juhtumiisis kõrvalõ pant.
434Orm ise tegi.Orm esiq tekk´.
435Siis teie terviseks.Sõs ti tervüses.
436Ehk ütleks sina, me ju ikka ühe küla inimesed.Vast ütelnü saq, mi jo õks üte külä inemiseq.
437Karmen, ma viin sind mootorrattaga koju.Karmõn, ma vii su tsikliga kodo.
438Ma nägin ennist siin aiakäru.Ma näi innemp tan aiakärro.
439Võin ma võtta?Kas ma või võtta?
440Las ma sõidan ise.Las ma sõida esiq.
441Ei.Eiq.
442Head ööd.Hääd üüd.
443Head aega.Hääd aigu.
444Vika, ma leidsin viikingite varanduse!Vika, ma löüdse viikingiide varandusõ!
445Kas ta tõesti sult ei küsinud või, et mis sa ta pööningul tegid või? Kas tä tõtõst su käest es küsüq vai, et miä sa tä tarõ pääl teit vai?
446Ei küsinud.Es küsüq.
447Kas sulle imelik ei tundunud või?Kas sullõ imelik es tundu vai?
448Ei tundunud.Es tundu.
449Jumala kindel, et need seal pööningul on need varanduse kaardid.Jumala kimmäs, et nuuq sääl tarõ pääl ommaq nuuq varandusõ kaardiq.
450Peitsid sa ikka hästi ära, et Enn neid üles ei leiaks?Käkset sa õks häste är, et Enn naid üles ei lövvässi?
451Peitsin.Käkse.
452Ma näitan seda münti Aleksile.Ma näütä seod rahha Aleksile.
453Ta teab kui palju see maksab.Tä tiid, ku pall´o seo mass.
454Miks Aleksile?Mille Aleksile?
455Tahad Ennule anda või?Tahat Ennule andaq vai?
456Ja me pappi ei saa,Ja mi pappi ei saaq,
457ja me pappi ei saa,ja mi pappi ei saaq,
458pankrot…pankrot...
459Kui palju selline maksab?Kupall´o sääne mass?
460Selliseid vedeleb igas antiigipoes.Sääntsit videles egän antiigipoodin.
461Selliseid on veel.Sääntsit om viil.
462Kui palju?Kupall´o?
463Ikka hunnikutes.Õks unikidõ viisi.
464Ma küsin ühelt tuttavalt antiigiärikalt, palju ta sellise eest maksab.Ma küsü ütelt tutvalt antiikiärikalt, pall´o tä säändse iist mass.
465Ta on mul hea sõber, kui ise ei tea, siis laseb mõnel spetsialistil hinnata.Tä om mu hää sõbõr, ku esiq ei tiiäq, sõs lask mõnõl tiidjämbäl hinnada.
466Lähme sisse.Läämi sisse.
467Kuule, sa rääkisid sellest papakonkursist, mis tingimused seal on?Kulõq, sa kõnõlit seost papakonkursist, määndseq nõudmisõq sääl ommaq?
468Üks, isa peab armastama oma last.Üts, esä piät armastama umma last.
469Kaks, peab oskama puust nikerdada.Kats, piät mõistma puutüüd.
470Kolm, peab Ruudi viikingilaevaga sõitma viima.Kolm, piät Ruudi viikingilaivaga sõitma viimä.
471Kui kaua me peame oma raha ootama?Ku kavva mi piämi umma rahha uutma?
472On su rattal midagi viga või?Om su rattal midägi vika vai?
473Kui sul pole raha, maksa võlg ära.Ku sul rahha olõ-i, massaq võlg är.
474Raha pole, hakka tööle.Rahha olõ-i, nakkaq tüüle!
475Tere, poisid!Tere, poisiq!
476Tere.Tere.
477Noh, Ruudi, sinu sõbrad või? Noq, Ruudi, su sõbraq vai?
478Jah, Ints ja Ants.Jah, Ints ja Ants.
479Tahate mulle sadamasse appi tulla? Noh?Tahati minno sadamahe avitama tullaq? Noh?
480Ja.Jah.
481Noh, läheb siinsamas vette või?Noh, lätt tansaman vette vai?
482Siia.Siiä.
483Ostsid või?Ostsõt vai?
484Ja.Jah.
485Kui sa ära lähed, kas sa siis müüd selle maha või? Või jääd hoopis siia?Ku sa är läät, kas sa sõs müüt seo maaha vai? Vai jäät hoobis siiä?
486Ega ta rumal ei ole.Ega tä ull´ ei olõq.
487Uus-Meremaal on hoopis teine elu.Vahtsõl-Meremaal om hoobis tõnõ elo.
488Seal on inimesed haritud, ilm on ilus.Sääl ommaq inemiseq koolitõduq, ilm om illos.
489Igal pool on halba ilma.Egäl puul om kehvä ilma.
490Ei noh, seda küll, aga Eestimaaga ei saa seda võrrelda.Ei noh, tuud külh, a Eestimaaga saa-i seod võrrõldaq.
491Siin on inimesed rumalad ja tigedad.Tan ommaq inemiseq ulliq ja tikõq.
492Nad mõtlevad kogu aeg, kuidas üksteisele tünga teha.Nä mõtlõsõ kõik aig, kuis ütstõist nüüriq.
493Aitüma.Aitjumma.
494Ole meheks.Olõ mehes.
495Mina ei vahetaks Uus-Meremaad Rannaküla vastu.Ma es vaihtanu Vahtsõt-Meremaad Saarõmaa vasta.
496Hea küll, ma mõtlen selle üle.Hää külh, ma mõtlõ tuu pääle.
497See on juugendi kiiver.Seo om juugõndi kiivri.
498Ja mina olen Lenin.Ja maq olõ Lenin.
499See on ühe vana rootsi kuninga münt.Seo om üte vana Rootsi kuninga raha.
500Mis nimi?Mis nimi?
501Aleks.Aleks.
502Ei ole sellist kuningat.Ei olõq säänest kuningat.
503Kuule ütle mulle, mida ma teen sinu saksa kiivri ja rootsi rahaga?Kulõq, kõnõlõq mullõ, midä ma tii su säksä kiivri ja roodsi rahaga?
504Maha müüte.Maaha müüti.
505Kellele?Kinkalõ?
506Tead, kui palju see maksab?Tiiät, kupall´o seo mass?
507Noh?Noq?
508Tuhat viissada.Tuhat viissada.
509Kust sa said selle?Kost sa sait seo?
510Leidsin.Löüdse.
511Neid on seal veel.Naid om sääl viil.
512Hunnikutes.Unikidõ kaupa.
513Hea küll.Hää külh.
514Sa saad viissada.Sa saat viissada.
515Ja hunnikud tood mulle.Ja uniguq tuut mullõ.
516Ja kus need hunnikud on?Ja kos nuuq uniguq ommaq?
517Rannakülas.Rannakülän.
518Kuule tõmba eest ära oma sarvikuga siit!Kulõq, mineq iist är uma sarvikuga siist!
519Sina ole vait ja käi Vilsandi vikatiauku!Sa olõq vakka ja käüq Vilsandi vikahdimulku!
520Rootsi kuningas...Roodsi kuning...
521Sul sepikut ei ole või?Sul sepikut ei olõq vai?
522No sinu jaoks ikka veel üks on, leti all.Noh, su jaos õks üts om viil, leti all.
523Suur Papakonkurss.Suur Papakonkurss.
524Võitja valitakse armsa väikese sinisilmse poisikese isaks.Võitja valitas armsa väiku sinitside silmiga poiskõsõ esäs.
525Tohoh.Tohoh.
526Millal see toimub?Kunas seo om?
527No varsti toimub.No pia om.
528No ma panen ennast ka kirja.No ma panõ hinnäst kah kirja.
529A sa natuke liiga vana ei ole Ruudi papaks hakkama?A sa veidükese ülearvo vana ei olõq Ruudi papas nakkama?
530Ruudi papaks? Kuule, siis ma saan Karmeni ka.Ruudi papas? Kulõq, sõs ma saa Karmõni kah.
531Ma olen vana jah.Ma olõ vana jah.
532Kuule, aga mina olen ainukene mees, kes Rannakülas ufosid on näinud.Kulõq, a ma olõ ainugõnõ miis, kiä Rannakülän ufosid om nännü.
533Kus ma kirja pean panema?Kon ma kirja piät pandma?
534No siia saab panna.No siiä saa pandaq.
535Nii.Nii.
536Näe, Jaak Lolle.Kaeq, Jaak Lolle.
537Kas kandidaate on palju? Kas kandidaatõ om pall´o?
538No see on saladus, seda mina sulle ütelda ei saa.No seo om saladus, seod ma sullõ üldä ei saaq.
539No see laar peaks küll nüüd korralik olema.Noh, seo laar piässi külh kõrralik olõma.
540See, kes kriminaalõiguse eksami tehtud sai, see ei saa kala karta.Tuu, kiä kriminaalõigusõ eksämi tettüs sai, tuu ei saaq kalla pelädä.
541Kuidas on? Kuis om?
542Näe, Ruudi su sõbranna.Kaeq, Ruudi, su sõbranna.
543Tere õhtust.Tere õdagust.
544Tere, tere.Tere, tere.
545Sina armastad kindlasti kala.Sullõ miildüs kimmähe kala.
546Kuidas emud elavad?Kuis emuq eläse?
547Ütleme, et läheme tuulikusse.Ütlemi, et läämi tuulikuhe.
548Siis sa lähed teiselt poolt maja sisse ja siis tood kaardid välja.Sõs sa läät tõsõlt puult majja sisse ja sõs tuut kaardiq vällä.
549Ma võin valvet pidada.Ma või valvaq.
550Ma küll Ennu tagant vargile ei lähe!Maq külh Ennu takast varastama ei lääq!
551Ütle otse välja, et sa kardad.Ütle õkva vällä, et sä pelgät.
552Papakonkurss jääb ka ära? Varandust ei too? Ah, ma ei viitsi suga jännata.Papakonkurss jääs kah är? Varandust ei tuuq? Ah, ei viisiq ma sukka jannadaq.
553Papakonkurss ära ei jää.Papakonkurss är ei jääq.
554Teie kaup on siin.Ti kaup om tan.
555Ma mõtli elu aig, et saaks Saaremaale, aga enne jõutsi pinsi peale kui siia.Ma mõtli eloaig, et saassi Saarõmaalõ, a inne jõudsõ pinsi pääle ku siiä.
556Ole sa tännatu!Olõq sa tennät!
557Kõike head.Kõkkõ hüvvä.
558Mina olen ka ikka unistanud, et saaks Munamäele, aga ei ole jõudnud.Ma olõ kah õks unistanu, et saassi Munamäele, a olõ-i jõudnu.
559Noh, head reisi.Noh, hääd reisi.
560Noh, näeme siis Võrumaal.No näemi sõs Võromaal.
561Just! Õkva nii!
562Liivi, Liivotshka!Liivi, Liivotška!
563Liivotshka, musi!Liivotška, muso!
564Metsa Aino käis täna spetsiaalselt hommikul juuksuris, et mulle teatada, et minu tütre isa otsib omale uut naist.Mõtsa Aino käve täämbä hummogu eräle tuu peräst hiussõlõikaja man, et mullõ teedäq andaq, et mu tütre esä ots umalõ vahtsõt naist.
565Kogu Saaremaa saab naerda.Terve Saarõmaa saa naardaq.
566Rannakülas korraldatakse konkurss, et välja selgitada, kuidas Karmen endale uue mehe valib.Rannakülän kõrraldõdas konkurss, et vällä selgitä, kuis Karmõn hindäle vahtsõ mehe vali.
567Ja mina mõtlesin kogu aeg, mispärast sa ei taha minuga abielluda.Ja ma mõtli kõik aig, mille sa ei tahaq minno naasõs võtta.
568Nüüd on mul selge pilt - sa nillisid Karmenit! Jookse jah minema nüüd! Aga seda ma sulle ütlen, kui see konkurss toimub, siis mina lähen! Kas papakonkurss või mina!Noq om mul selge pilt - sa hiilset Karmõnit! Joosõq jah noq minemä! A seod ma sullõ kõnõlõ, ku seo konkurss toimus, sõs ma lää! Kas papakonkurss vai maq!
569Mina olen seda lapsele lubanud ja mina oma sõna ka pean!Ma olõ seod latsõlõ lubanu ja maq umma sõnna ka piä!
570Ruudi! Ruudi!Ruudi! Ruudi!
571Homme teeme konkurss!Hummõn teemi konkursi!
572Aga meil on ainult üks kandidaat...A meil om õnnõ üts kandidaat...
573Sa ei küsinud mu käest, mis ma su pööningul tegin?Sa es küsü mu käest, midä ma su tarõ pääl tei?
574Ma arvasin, et sa tuled ise ütlema, kui aeg küps.Ma arvssi, et sa tulõt esi kõnõlõma, ku aig valmis.
575Kas nüüd on või?Kas noq om vai?
576Haakriku laadal oli viikingilaev "Helga".Haakrigu laadul oll´ viikingilaiv "Helga".
577Mind sinna peale ei lastud, öeldi, et väike.Minno sinnä pääle es lastaq, ülti, et väiku.
578Tule isaga, siis saad.Tulõq esäga, sõs saat.
579Siis tuligi meil Vikaga see mõte, et teeme papakonkursi.Sõs tullgi meil Vikaga seo mõtõ, et teemi papakonkursi.
580Ja sa tahad, et ma võtaksin sellest konkursist osa?Ja sa tahat, et ma tulõssi toolõ konkursilõ?
581Tead, Ruudi, ma olen vist vanamoodne inimene.Tiiät, Ruudi, ma olõ vast vanamoodulinõ inemine.
582Aga minu meelest üks mees omale nõnda naist ega last hankida ei saa.A mu meelest üts miis hindäle niimuudu ei naist, ei last otsiq ei saaq.
583Siis saamegi võib-olla Lolli Jaagu omale isaks.Sõs saamiki või-ollaq Ulli Jaagu hindäle esäs.
584Ruudi, tead, jätame selle konkursi üldse ära ja ajame seda asja kuidagi ausamal moel.Ruudi, tiiät, jätämi seo konkursi ülepää är ja ajami seod asja kuigimuudu ausambalõ.
585Ma ei saa jätta, me oleme Sassiga kokku leppinud ja Sass on mind aidanud.Ma ei saaq är jättä, mi olõmi Sassiga kokko lepnü ja Sass om minno avitanu.
586Papakonkurss...Papakonkurss...
587Ei, varanduse kaardid need küll ei ole.Ei, varandusõ kaardiq neoq külh olõ-i.
588Tead, Ruudi, mis see on? See on Ormi maade kaart.Tiiät, Ruudi, miä seo om? Seo om Ormi maiõ kaart.
589Pitsatite ja allkirjadega ja puha.Petsätiide ja allkirjuga ja puha.
590Oi, Ruudi!Oi, Ruudi!
591Homme on papakonkurss.Hummõn om papakonkurss.
592Ema nutab kodus ja ütleb, et seda häbi ta üle ei ela.Imä ikk koton ja kõnõlõs, et seod häpü tä üle ei eläq.
593Ja me sõidame kodunt minema.Ja mi sõidami kotost är.
594Ma ise ka päris täpselt ei tea, kus me elama hakkame, aga ma kirjutan sulle ja saadan oma aadressi.Ma esiq kah peris täpsähe ei tiiäq, kon mi elämä nakkami, a ma kirota sullõ ja saada uma adrõssi.
595Kas sa kirjutad mulle?Kas sa kirotat mullõ?
596“Valge tuvi”.“Valgõ tuvi”.
597Ja läks!Ja läts!
598Sass!Sass!
599Nii, nimi?Nii, nimi?
600Lolle.Lolle.
601Lolle Jaak.Lolle Jaak.
602Kes see veel tahab registreerida suurel papakonkursil? Kiä tuu viil taht registriiri suurõl papakonkursil?
603Jou.Jou.
604Mis toimub? Mina olen siin.Miä om? Ma olõ tan.
605Sina?Saq?
606Nimi?Nimi?
607Aleks Kott.Aleks Kott.
608Koti Aleks.Koti Aleks.
609Ma mõtlesin, et sa ei tulegi.Ma mõtli, et sa ei tulõki eiq.
610Ma ju lubasin.Ma jo lubasi.
611Saabus võistleja nr. 3.Tull´ võistlõja nummõr 3.
612Õnge Enn.Õngõ Enn.
613Kallis rahvas.Kallis rahvas.
614Täna siin, esimene kord Rannaküla ajaloo sees, teeme suur Papakonkurss.Täämbä, edimäst kõrd Rannakülä aoluun, teemi tan suurõ Papakonkursi.
615Kes võidab, selle võtab Ruudi omale isaks, ja viikingivarandus on auhinnaks ka.Kiä võit, tollõ võtt Ruudi hindäle esäs, ja viikingivarandus om avvuhinnas kah.
616Ei-ei-ei! See Aleks on liiga noor.Ei-ei-ei! Seo Aleks om ülearvo nuur.
617Ja kas see Jaak ei ole mitte natuke vanavõitu?Ja kas seo Jaak olõ-i mitte veidükese vanavõitu?
618Armastus ei küsi vanusest, see tuleb peale nagu uni.Armastus ei küsüq vannusõst, seo tulõ pääle nigu uni.
619Huvitav, kelle pärast see võistlus nüüd peetakse siis? Karmeni pärast või?Huvitav, kinka peräst seo võistlus noq peetäs sõs? Karmõni peräst vai?
620Jah.Jah.
621Imeilusa Karmeni pärast.Väega ilosa Karmõni peräst.
622Viikingivaranduse pärast.Viikingivarandusõ peräst.
623Mina ütlen, et sina, Korolli Sass, vaat sina oled selle põrgu maaletooja.Ma ütle, et saq, Korolli Sass, kaeq, sa olõt seo põrgu maalõtuuja.
624Mis sa, Aino, lõugad!Mis sa, Aino, lõugat!
625Aino lõugab sellepärast, et tema peale konkurssi ei korraldata.Aino lõugas tuuperäst, et timä pääle konkurssi ei kõrraldada.
626Ole vait!Olõq vakka!
627Vaata, Aino, Ruudi tahab leida omale üks vanem sõber, kes kannab hool, õpetab, ei jäta poissi iial hädasse.Kaeq, Aino, Ruudi taht hindäle ütte vanõmbat sõpra löüdäq, kiä kand huult, oppas, jätä-i poiskõst ilmangi hättä.
628Mis selles halba on?Mis om tuun halva?
629Minu meelest papakonkurss vahva mäng on, kui sulle ei meeldi, mina ära.Mu meelest om papakonkurss põnnõv mäng. Ku sullõ miildü-i, mine är.
630Ei lähe Aino mitte kuskile, tema lõõritab siin seni kuni näe, siin kasvõi üks väljamaalane on seal.Ei lääq Aino kohegi, timä lõõritõlõs tan seeni, kooni tä näge, kasvai üts vällämaalanõ om tan.
631Mine laula!Mineq laulaq!
632Kuule tee tööd ja teeni raha tead, siis tuleb armastus ka võib-olla.Kulõq, tiiq tüüd ja teeniq rahha tiiät, sõs tulõ armastus kah või-ollaq.
633Võistlus number üks, kõndimise võistlus, algab.Võistlus nummõr üts, kõndmisõ võistlus, nakkas pääle.
634Mis juhtus? Kas teil on keegi surnud või?Miä juhtu? Kas teil om kiäki är koolnu vai?
635Meil on jah surnud, aga sulle tõesti palju õnne!Meil om jah koolnu, a sullõ tõtõstõ pall´o õnnõ!
636Vika, mis lahti?Vika, miä sul vika om?
637Mehed peavad rannas Ruudi papakonkurssi ja Liivi ütles, et Sass tahab peaauhinda, noh, sind naiseks.Meheq pidävä mere veeren Ruudi papakonkurssi ja Liivi ütel´, et Sass taht pääavvuhinda, noh, sinnu naasõs.
638Misasja nad seal rannas teevad?Midä nä sääl rannan tegevä?
639Ma olen seda kogu aeg öelnud, et ega see üks õige asi ei ole, kui üks noor naine niimoodi välja näeb nagu sa.Ma olõ seod kõik aig kõnõlnu, et ega seo üts õigõ asi olõ-i, ku üts nuur naanõ niimuudu vällä näge nigu saq.
640Aga seda ma sulle ütlen, et mina ka seda ei taha, mis sinust üle jääb.A seod ma sullõ kõnõlõ, et maq ka seod taha-i, miä sust üle jääs.
641Paras ongi, kui Lolli Jaak su omale saab.Paras omgi, ku Ull´-Jaak su hindäle saa.
642Vika, kus nad seda konkurssi peavad?Vika, kon nä taad konkurssi pidäväq?
643Paadisillal.Paadisilla pääl.
644Aga Karmen, see ei ole nii!A Karmõn, taa olõ-i niimuudu!
645Tee oma emale suhkruvett.Tiiq umalõ imäle tsukruvett.
646Võistleja number üks peab tehnilistel põhjustel katkestama.Võistlõja nummõr üts piät tehniliidsi põhjuisi peräst katski jätmä.
647Karmen, oota ma räägin.Karmõn, oodaq, ma kõnõlõ.
648Siin ei ole midagi rääkida.Tan olõ-i midägi kõnõlda.
649Ma näen ise.Ma näe esiq.
650Karmen, lähme natukeseks kõrvale.Karmõn, läämi tsipakõsõs kõrvalõ.
651Ma seletan.Ma seletä.
652Miks ma peaksin teiega kõrvale tulema.Mille ma piässi tiika kõrvalõ tulõma.
653Ma tulin ainult oma pojale järgi.Ma tulli õnnõ umalõ pojalõ perrä.
654See oli ju ainult nali.Seo oll´ jo õnnõ nali.
655Mäng, sinu poja korraldatud mäng.Mäng, su poja kõrraldõt mäng.
656No kas sa tõesti naljast aru ei saa, kas sa tõesti ei võiks korragi naeratada? Miks sa pead kogu aeg nii tõsine olema?No kas sa tõtõst nal´ast arvo ei saaq, kas sa tõtõst ei võissi kõrraski naarataq? Mille sa piät kõik aig nii tõsinõ olõma?
657Nii, pane kirja.Nii, panõq kirja.
658Kuna ülejäänud kaks võistlejat võistluse katkestasid, siis mina olen võitja.Selle et kats perräjäänüt võistlõjat võistlusõ katski jätseväq, sõs olõ ma võitja.
659No ole-ole-ole, mis sa sellest saad?No olõq-olõq-olõq, miä sa tuust saat?
660Lubatud viikingivaranduse.Lubatu viikingivarandusõ.
661Saarlased pidavat olema ju sõnapidajad mehed.Saarlasõq ollõv jo sõnapidäjäq meheq.
662Kuradi Gynn...Kuradi Gynn...
663Gynnar! Sina võtsid selle sisse või?Gynnar! Sa võtsõt seo sisse vai?
664Ei, Pushkin võttis.Ei, Puškin võtsõ.
665Kas sa, lollakas, vaatad ka teinekord, mida sa müüki paned? Raha! Kas sa, ull´, kaet ka tõnõkõrd, midä sa müüki panõt? Raha!
666Raha, raha, raha, palju raha!Raha, raha, raha, pall´o rahha!
667Mis on?Mis om?
668Oi, elu!Oi, elo!
669Ei puutu minu pekki!Ei putuq mu pekki!
670Kes selle müüki tõi?Kiä seo müüki tõi?
671Sa tead, sa ei saa niisugust lambafileed mitte kusagilt.Sa tiiät, sa saa-i säänest lambafileed mitte kostki.
672Oleks siia tulnud korralik numismaatik, mis sa selle hindeks oleks pannud? Poolteist tonni.Olõs siiä tulnu kõrralik numismaatik, miä sa seolõ hindõs olõs pandnu? Puultõist tonni.
673Sa oleks pooleteist tonniga selle maha müünud.Sa olõs poolõtõsõ tonniga seo maaha möönü.
674Sa kujutad ette?Sa kujotat ette?
675Ma ei saa aru, on sul kolba all ajud või lambafilee?Ma saa-i arvo, ommaq sul pääluu all ajoq vai lambafilee.
676Sa vaata!Sa kaeq!
677Kuhu sa lähed?Kohe sa läät?
678Viikingivillasse.Viikingihärbänihe.
679Ma pean nüüd sulle ikka sinu isast rääkima.Ma piät noq sullõ õks su esäst kõnõlõma.
680Sinu isa oli väga lahe sell.Su esä oll´ väega lahe miis.
681Mängis hästi kitarri, sõitis lumelauaga.Mängse häste kitrat, sõitsõ lumõlavvaga.
682Meil oli lõbu laialt.Meil oll´ kõik aig lustlik.
683Aga last ta ei tahtnud, ütles, et ta ei suuda nii suurt vastutust kanda.A last tä es tahaq, ütel´, et tä ei tahaq nii suurt vastutust võttaq.
684Ja läinud ta oligi.Ja lännüq tä ollgi.
685Tagasi ei tulnud.Tagasi es tulõq.
686Aasta otsa ma ootasin, siis kolisime siia.Aastak otsa ma oodi, sõs kolisimiq siiäq.
687No ütle, kust siit neid mehi võtta? Ma hakkasingi arvama, et ehk Enn.No ütle, kost siist naid mehi võtta? Ma nakkassigi märkma, et või-ollaq Enn.
688Aga võta näpust, tuleb välja, et tema on ka lihtsalt üks tore sell.A võtaq näpust, tulõ vällä, et timä om ka lihtsäle üts torõ sell.
689Võibolla mehed ongi sellised? Või-ollaq meheq ommaki säändseq?
690Aga mina olen ka ju mees.A ma olõ kah jo miis.
691I'll be back in three days…Ma tulõ kolmõ päävä peräst tagasi...
692O.K…Olkõ...
693I get the job…Ma saa tuu tüü...
694Yes.Jah.
695Sa sõidad ära?Sa sõidat är?
696Sellest rahast, mis vald maksab, panen ühe osa sinu jaoks kõrvale, kui suureks saad.Seost rahast, miä vald mass, panõ üte osa su jaos kõrvalõ, ku suurõs saat.
697Sa pole Ormi poeg!Sa ei olõq Ormi poig!
698Mina ei ole pealik.Ma olõ-i päälik.
699Mina ei hakka viikingiks.Ma nakka-i viikingis.
700Ma ei lähe kunagi viikingilaevaga sõitma.Ma ei lääq ilmangi viikingilaivaga sõitma.
701Sellepärast, et ma ei taha.Tuuperäst, et ma ei tahaq.
702Ribiküla?Ribikülä?
703Ei tea küll.Ei tiiäq külh.
704Rabaküla? No mingi R-tähega küla oli.Rabakülä? No määneki R-tähega külä oll´.
705R-tähega? Ma ise elan Rannakülas.R-tähega? Ma esi elä Rannakülän.
706Muud ei tea küll midagi.Muud ei tiiäq külh midägi.
707Rannaküla oligi.Rannakülä ollgi.
708Ja Aleks oli rootsi kuninga nimi.Ja Aleks oll´ Roodsi kuninga nimi.
709Rootsi kuninga nimi? Meie külas?Roodsi kuninga nimi? Mi külän?
710Ei ole ta mingi kuningas.Ei olõq tä määnegi kuning.
711Noor poiss on.Nuur poiskõnõ om.
712Tumeda peaga.Tummõ pääga.
713Konstaabli poja uus isa on Aleks.Konstaabli puja vahtsõnõ esä om Aleks.
714Ei, pole õige, pole õige.Ei olõq õigõ, olõ-i õigõ.
715No noor poiss, tumeda peaga, 13-14 aastat vana.No nuur poiss, tummõ pääga, 13-14 aastakka vana.
716Aleks?Aleks?
717Nojah, konkursi põhjal sai, nüüd on isa.Nuijah, konkursi perrä sai, noq om esä.
718Mis see on?Miä seo om?
719Muud varandust ei ole olemas.Muud varandust olõ-i olõman.
720Need kaardid olid hoopis Ormi maad.Neoq kaardiq olliq hoobis Ormi maaq.
721Tead, mees, mis ma sinuga tegema hakkan, kui sa mind petma hakkad? Ma löön su siia seina külge kinni.Tiiät, miis, miä ma sukka tegemä nakka, ku sa minno petmä nakkat? Ma lüü su siiä saina külge kinni.
722Kuivad nagu lest.Kuiut ku lest.
723Kust sa selle said?Kost sa seo sait?
724Tema käest.Timä käest.
725Taga targemaks.Taga targõmbas.
726Nii et sina siis tead, kus hunnik on? Tead või?Nii et sa sõs tiiät, kon unik om? Tiiät vai?
727Viikingivillas elas üks Viiking Orm.Viikingihärbänin eläsi üts Viiking Orm.
728Ta on nüüd surnud.Tä om noq koolnu.
729Tema varandus oli viikingite oma.Timä varandus oll´ viikingiide uma.
730Poiss, tule siia! Kus see Viikingivilla on?Poiskõnõ, tulõq siiä! Kon seo Viikingihärbän om?
731Ai, ai, ära tee.Ai, ai, är tekuq.
732Appi, ära tee, lase lahti!Appi, är tekuq, lasõq valla!
733Istud siin!Istut tan!
734Vana Orm ise! Viiking Orm.Vana Orm esi! Viiking Orm.
735Siin on mingid kaardid, on siin sees.Tan ommaq määntsegi kaardiq, ommaq siin seen.
736Mis sa teed seal? Mis seal on?Miä sa tiit sääl? Miä sääl om?
737Leif, tule vaata! Tule vaata!Leif, tulõq kaeq! Tulõq kaeq!
738Mis on? Istud siin ja oled vait! Mis om? Istut tan ja olõt vakka!
739Raha.Raha.
740Sama.Tuusama.
741Mine vaata, äkki leiad veel.Mineq kaeq, peräkõrd lövvät viil.
742Vaata, äkki on veel! Kaeq, peräkõrd om viil!
743Kaart! Selle järgi saame kogu varanduse kätte!Kaart! Seo perrä saamiq terve varandusõ kätte!
744Kohe tulen alla!Õkvalt ma tulõ alla!
745Misasja?Midä?
746Kohe tulen!Õkvalt tulõ!
747Kes see on? Võta poiss kinni.Kiä seo om? Võtaq poiskõnõ kinni.
748Tervist!Tervüst!
749Mis siin toimub?Midä tan tetäs?
750Ja küsingi.Ja küsügi.
751Küsi-küsi.Küsüq-küsüq.
752Sedaan on.Sedaan om.
753Kabriolett on.Kabriolett om.
754Mine siis sisse ja küsi, kui julged!Mineq sõs sisse ja küsüq, ku julgut!
755Ja lähengi.Ja läägi.
756Jää vait! Jää vait!Jääq vakka! Jääq vakka!
757Hingab! Leif, tee midagi!Hingäs! Leif, tiiq midägi!
758Tea kas jäi elama või?Ei tiiäq, kas jäi elämä vai?
759Enn! Enn! Enn! Enn!
760Oi, raisk.Oi, rõibõq.
761Nüüd on jama majas.Jama om majan.
762Nüüd on jama majas.Om jama majan.
763Enn!Enn!
764Mis teeb?Miä tä tege?
765Persetab kesk limu.Persetäs kesk limusiini.
766Nüüd näpib mootorit.Noq näperdäs mootorit.
767Ei, ma ei või seda vaadata.Ei, ma ei võiq seod kaiaq.
768Nii, läks ära.Nii, läts är.
769Nüüd eluga! Noq eloga!
770Vaata, Karmen.Kaeq, Karmõn.
771Mehed ei saa alati naistest aru.Meheq ei saaq kõgõ naisist arvo.
772Naised ei saa alati meestest aru.Naasõq ei saaq alati miihist arvo.
773Aga ilma üksteiseta ka hakkama ei saa.A ütstõsõlda ka toimõ ei saaq.
774Ja selle märgiks mina abiellun Liiviga.Ja seo märgis ma võta Liivi naasõs.
775Ja sina ja Enn olete ka pulma kutsutud.Ja saq ja Enn olõti ka pulma kutsuduq.
776Mine nüüd, lepi Ennuga ära.Mineq noq, lepiq Ennuga är.
777Ta ju niikuinii tahab siia jääda juba.Tä jo nigunii taht siiä jäiäq joba.
778On ta nüüd surnud või?Om tä koolnu vai?
779Verd pole näha.Verd ei olõq nätäq.
780Mõned surevad ilma vereta ära.Mõnõq koolõssõq vereldä är.
781Surm võtab vere lahti, see on fakt.Surm võtt vere valla, seo om fakt.
782Pigista kõrva.Pitsitä kõrva.
783Nad röövisid Ruudi ja Aleksi ära!Nä rüüvseväq Ruudi ja Aleksi är!
784Ära virise! Läksime! Tempo, tempo.Ajagu-i virinät! Lätsimi! Tempo, tempo.
785Numbrilukk.Numbrilukk.
786Nüüd karju, palju tahad.Noq võit rüüki, pall´o tahat.
787Käed siia.Käeq siiäq.
788Sina oled tüürmann.Saq olõt tüürmann.
789Läksime.Lätsimi.
790Oleks kajalood.Olnu kajaluut.
791Hoiaks vee kohal, niimoodi, kammiks põhja läbi.Hoitnu vii kottal, niimuudu, riibnü põh´a läbi.
792Kuule mees, jää vait.Kulõq miis, jääq vakka.
793Ma küsin sult, oleme me õiges kohas?Ma küsü su käest, olõmi mi õigõn kotussõn?
794Kust mina tean, ega ma pootsman ei ole.Kost ma tiiä, ega ma pootsmann ei olõq.
795Tõmba pahemale vähe.Tõmba kuralõ veidü.
796Poiss, poiss! Sinuga räägitakse.Poiskõnõ, poiskõnõ! Sukka kõnõldas.
797Oleme õiges kohas?Olõmiq õigõn kotussõn?
798Mis toimub?Miä toimus?
799Ruudi rööviti ära.Ruudi rööviti är.
800Mis kuradi kaardid need on?Mis kuradi kaardiq neoq ommaq?
801Ma ei saa aru, mis sa oled täitsa lolliks läinud või?Ma ei saaq arvo, mis sa olõt tävveste ullis lännü vai?
802Ruudi, siple mõlema käega.Ruudi, tsiplõ mõlõmba käega.
803Oota, lollpea!Oodaq, ullpää!
804Ruudi! Ma olen ikka Ormi poeg.Ruudi! Ma olõ õks Ormi poig.
805Ma jään Rannakülla.Ma jää Rannaküllä.
806Issi!Esä!
807Gynn, mine küsi, kus siin lähim töökoda on?Gynn, mineq küsüq, kon tan kõgõ lähkümb tüükoda om?
808Jaak, tule peale! Tule peale!Jaak, tulõq pääle! Tulõq pääle!
809Teie minge.Ti minke.
810Naised laeva?Naasõq laiva?
811Ruudi, palun tule alla.Ruudi, pallõsi, tulõq alla.
812Kustutame su võla.Kistutami su võla.
813Enn!Enn!
814See on viikingite münt.Seo om viikingiide raha.
815Ma arvan, et me anname selle nendele tagasi.Ma arva, et mi annami taa näile tagasi.