Tekst nr: 7

1Koer ja talvPini ja talv
2Suur must Koer ja inimene on sõbrad.Suur must Pini ja inemine omma sõbra.
3Koer tahab alati seal olla, kus inimene on.Pini taht kõgõ sääl olla, kon inemine om.
4Ja kui koera ei ole näha, hakkab inimene teda varsti otsima.Ja ku pinni olõ-i nätä, nakkas inemine tedä pia otsma.
5Talvel tahab inimene rohkem toas olla.Talvõaigu taht inemine inämb tarõn olla.
6Seal soojas on hea lugeda, muusikat kuulata ja laisk olla.Sääl lämmän om hää lukõ, muusikat kullõlda ja laisk olla.
7Koer tikub siis inimese juurde tuppa – ta tahab ka soojas toas laisk olla.Pini tükk sõs inemise mano tarrõ – tä taht kah lämmän tarõn laisk olla.
8Lugeda koer ei viitsi, aga muusikat kuulab ta küll.Lukõ pini ei viisi, a muusikat kullõs tä külh.
9Muusika kuulamine teeb uniseks ja siis tuleb laisk olemine paremini välja.Muusika kullõminõ tege unitsõs ja sõs tulõ laisk olõminõ parõmbahe vällä.
10Koer ja lumest nainePini ja lumõst naanõ
11Koera inimestele tulevad linnast sõbrad külla.Pini inemiisile tulõva liinast sõbra küllä.
12Linnas ei saa nad lumega mängida, sest lumi on linnas must ja kole.Nä ei saa liinan lumõga mängi, selle et lumi om liinan must ja jälle.
13Sõbrad tahavad hirmsasti õues olla, ennast lume sisse peita, lumesõda ja teisi põnevaid asju teha.Sõbra tahtva ullimuudu välän olla, hinnäst lumõ sisse käkki, lumõsõta ja tõisi põnõvit asju tetä.
14Kõigi lolluste lõpetuseks teevad sõbrad lumest naise.Kõigi ulluisi lõpõtusõs tegevä sõbra lumõst naasõ.
15Lumest naine on teistsugune kui lumemees või lumememm.Lumõst naanõ om tõistõ ku lumõmiis vai lumõmemm.
16Lumest naine on pärisnaise moodi.Lumõst naanõ om perisnaasõ muudu.
17Tal on tissid ja suur taguots.Täl omma tissi ja suur tagaots.
18Inimesed panevad lumest naisele tema nina alla suurte tisside peale süüa.Inemise pandva lumõst naasõlõ timä nõna ala suuri tisse pääle süvvä.
19Kui inimesed ei näe, näppab koer söögi ära.Ku inemise ei näe, näpsäs pini söögi är.
20„Las nad arvavad, et lumest naine oskab süüa,“ mõtleb koer.„Las nä arvasõ, et lumõst naanõ mõist süvvä,“ mõtlõs pini.
21Koerale tuleb uus aastaPinilõ tulõ vahtsõnõ aastak
22Inimesed korraldavad aastavahetuse ajal peo ja kutsuvad sõbrad külla.Inemise kõrraldasõ aastagavaihtusõ aigu pido ja kutsva sõbra küllä.
23Kõik sõbrad toovad koerale midagi kaasa.Kõik sõbra toova pinilõ midägi üten.
24Üks sõber toob kuivatatud seakõrva, teine -saba ja kolmas närimiskondi.Üts sõbõr tuu ärkuivatõdu tsiakõrva, tõnõ -hanna ja kolmas jürämiskundi.
25Küll pini on rõõmus!Külh pini om rõõmsa!
26Inimesed teevad oma sõpradega erinevaid sööke.Inemise tegevä ummi sõpruga kuun mitund sorti süüke.
27Siis nad söövad, räägivad juttu, tantsivad, siis jälle söövad ja nii edasi.Sõs nä söövä, kõnõlõsõ juttu, tandsva, sõs jäl söövä ja nii edesi.
28Koer sööb ka iga kord, kui inimesed söövad.Pini süü kah egä kõrd, ku inemise söövä.
29Inimeste kõhud saavad väga täis.Inemiisi kõtu saava väega täüs.
30Koera kõht samuti, ta ei taha enam isegi närimiskonti närida.Pini kõtt niisamatõ, tä ei taha inämb eskina jürämiskunti jürrä.
31Siis lähevad inimesed välja rakette vaatama.Sõs läävä inemise vällä rakette kaema.
32Seda koer ei taha, sest ta kardab rakette.Tuud pini ei taha, selle et tä pelgäs rakette.
33Aga üksinda tuppa jääda on ka hirmus.A ütsindä tarrõ jäiä om kah hirmsa.
34Koer läheb siiski inimestega välja ja hoiab end oma inimese ligi.Pini lätt sõski üten inemiisiga vällä ja hoit häste uma inemise lähkühe.
35Kui ta saaks, roniks ta päris sülle nagu siis, kui ta veel väike oli.Ku tä saassi, läässi tä peris üskä nigu sõs, ku tä viil väiku oll.
36Inimesed soovivad üksteisele ja koerale head uut aastat ja kõik kallistavad.Inemise suuvva ütstõsõlõ ja pinilõ hääd vahtsõt aastat ja kõik kallistasõ tõnõtõist.
37Kui raketid otsa saavad ja uus aasta juba natuke aega käes on olnud, lähevad kõik magama.Ku raketi otsa saava ja vahtsõnõ aastak joba veidü aigu käen om olnu, läävä kõik är magalõ.
38Koer näeb unes, et ta tahaks närimiskonti närida, aga ei saa, sest kont jookseb eest ära.Pini näge unõn, et tä tahassi jürämiskunti jürrä, a ei saa, selle et kunt juusk täl iist är. .... selle et kunt lindas õhku nigu vahtsõaastaüü rakett.