Tekst nr: 57

1Uma PidoUma Pido
2PressiteadePressiteedüs
325.04.201325.04.2013
4Moisekatsi Elohelül saadetakse päev Uma Pido lauludega metsa tahaMoisekatsi Elohelül saadõtas päiv Uma Pido laulõga mõtsa taadõ
5Moisekatsi Elohelül lauldakse 26. aprillil õhtul alates 20.00 koos päikseloojanguga päev metsa taha ning avatakse XIV eesti rahvamuusikatöötluste festival.  26. aprilli õdagu alostusõga kell 20.00 lauldas Moisekatsi Elohelül päiv Uma Pido laulõga mõtsa taadõ ni tetäs valla XIV rahvamuusikatüütlüisi festival.
6„On saanud traditsiooniks, et nendel aastatel, mil toimub võrukeelne laulu- ja rahvapidu, teevad Moisekatsi Elohelü ja Uma Pido koostööd.„Om saanu traditsioonis, et noil aastil, ku peetäs võrokiilne laulu- ja rahvapido, tegevä’ Moisekatsi Elohelü ja Uma Pido ütistüüd.
7Nii kogunevadki reedel Moostesse III Uma Pido konnakoorid ligi 50 lauljaga, et võtta eest ja kutsuda rahvast ühes laulma kolme rahvalaulu III Uma Pido repertuaarist,” sõnab Uma Pido vedaja Ursula Zimmermann.Nii tulõvagi riidi Moostõhõ kokko III Uma Pido kunnakoori’ umbõs 50 lauljaga, et iist võtta ja kutsu rahvast üten laulma kolmõ rahvalaulu seokõrdse Uma Pido repertuaarist,“ kõnõlõs Uma Pido iistvidäjä Ursula Zimmermann.
8„Neist kaks, Räpina ja Põlva kihelkondade rahvalaulud, tulevad esitusele konnakooride eestvõtmisel Kubija mändide all ka 1. juunil, tund aega enne õhtust peakontserdit,” lisab peo korraldaja.„Näist kats, Räpinä ja Põlva kihlkundõ rahvalaulu’, lauldas kunnakuurõ iistvõtmisõl Kubija pedäjide all, 1. juunil, tunn aigu inne õdagust pääkontserti,“ ütel´ pido kõrraldaja.
9„Kari kodo!“ lauldakse peakontserdi repertuaaris koorilaulude vahele.„Kari kodo!“ lauldas Uma Pido pääkontsõrdi laulukavan koorilaulõ vaihõlõ.
10Regilaulude programmi kaasamisega loodavad korraldajad ärgitada kõiki, sh pealtvaatajaid, tagasi rohkem meie oma iidse laulutraditsiooni juurde.Regilaulõ üten haardmisõga programmi luutva’ kõrraldaja härgütä’ kõiki, säälhulgan publikut, tagasi mi uma muistitsõ laulukombõ mano.
11Mooste järve ääres ettekandele tuleva viie koorilaulu seas on ka „Võromaa laulu'“ ja „Võro kiil“, mis kõlavad ka 1. juunil Kubija laulukaare all.Moostõ järve veeren laulõtava viie koorilaulu hulgan omma’ ka „Võromaa laulu’“ ja “Võro kiil,“ mis ka 1. juunil Kubijal helisemä nakkasõ’.
12Mooste järve ääres laulavad Mooste segakoor, Tilsi segakoor ja Põlvast segakoor "Kevadised hetked".Moostõ järve veeren laulva’ Moostõ segäkuur, Tilsi segäkuur ja Põlva segäkuur „Kevadised Hetked!“.
13 Koore juhatavad Jaanus Prükk, Saidi Tammeorg, ja Kalev Lindal, kes on ka kõik III Uma Pido peodirigendid, ning Andres Määr, kes on samuti III Uma Pidoga mitmeti seotud.Kuurõ juhatasõ’ Jaanus Prükk, Saidi Tammeorg ja Kalev Lindal, kiä kõik omma’ ka Uma Pido dirigendi’ ja Andres Määr, kiä om kah mitund muudu Uma Pidoga köüdetü.
14Uma Pido on võrukeelne laulu- ja rahvapidu, mille eesmärgiks on levitada rõõmu võrukeseks olemisest ja võru keele ning kultuuri tundmisest.Uma Pido om võrokõisi laulu- ja rahvapido, mille päämine mõtõ om jaka’ võrokõsõs olõmisõ ni võro keele ja kultuuri tundmisõ rõõmu.
15I Uma Pido toimus 2008. a Võrus, II Uma Pido 2010. a Põlvas, seekordne leiab aset taas Võrus Kubija laulukaare all.Edimäne Uma Pido peeti 2008. aastagal Võrol, tõnõ pido 2010 Põlvan, seokõrdne jälleki Kubijal.
16Peokoha vaheldumine Võru ja Põlva maakonna keskuste vahel rõhutab Vana Võromaa ühtsust.Pidokotussõ jagaminõ Võro ja Põlva maakunnakeskuisi vaihõl näütäs Vana Võromaa üttehoitmist.
17Vana Võromaa ajaloolise kultuuriruumi moodustavad 8 Lõuna-Eesti kihelkonda: Hargla, Rõuge, Karula, Vastseliina, Kanepi, Urvaste, Põlva ja Räpina.Aoluulidsõ Vana Võromaa ala käü katõssa Lõuna-Eesti kihlkunda: Harglõ, Rõugõ, Karula, Vahtsõliina, Kanepi, Urvastõ, Põlva ja Räpinä.
18LisainfoTeedüst saa mano küssü’
19Mari-Liisa ParderMari-Liisa Parder
20III Uma Pido kommunikatsioonijuhtIII Uma Pido kommunikatsioonipäälik
21mariliisa.p@gmail.commariliisa.p@gmail.com
22Tel: 50 52 517tel 50 52 517
23Ursula ZimmermannUrsula Zimmermann
24III Uma Pido projektijuhtIII Uma Pido vidäjä
25ursula@wi.eeursula@wi.ee
26Tel: 56 98 98 18tel 56 98 98 18
27www.umapido.eewww.umapido.ee
28umapido.wordpress.comumapido.wordpress.com