Tekst nr: 56

1Uma Pido Uma Pido
2PressiteadePressiteedüs
319.04.201319.04.2013
4Võrokõisi lipp jookseb Contraga läbi Vana VõromaaVõrokõisi lipp juusk Contraga läbi Vana Võromaa!
51. juunil aset leidev III Uma Pido toimub esmakordselt võrukeste vastvalitud lipu all.1. juunil peetäv III Uma Pido toimus edimäst kõrda vahtsõltvalitu võrokõisi lipu all.
6Luuletajal ja jooksumehel Contral on selle tähistamiseks plaanis üks kena ekstreemsus ette võtta - lipujooks, mis läbib kaheksat ajaloolist Vana-Võrumaa kihelkonda, kokku 340 kilomeetrit.Luulõtajal ni joosumehel Contral om pido tähistämises plaan üts umbõ tükk tetä – lipujuusk läbi katsa Vana Võromaa kihlkunna, kokko 340 kilomeetrit.
7Jooks algab 26. mail Võrust ja peab lõpule jõudma 1. juunil, Uma Pido päeval, Võrus toimuva Keriguplatsi laadamelu keskel.Üritüs nakkas 26. mail Võrolt ni jõud lõpulõ 1. juunil, Uma Pido pääväl, Võron peetävä Keriguplatsi laadamöllü keskel.
8Jooks toimub peamiselt suuri teid mööda, kuhu kõik kaasaelajad on lehvitama oodatud.Contra juusk päämiselt suuri teie pääl, kohe kõik omma’ oodõtu juuskjale lehvitämä.
9Igaüks, kes elab-tegutseb jooksutrassi ligiduses, nii külaseltsid kui muidu kenad inimesed, on lahkesti oodatud jooksjatele söögipoolist pakkuma, sest toitumine on jooksus väga tähtis.Seole lisas omma’ joosutrassi lähkün elävä’-olõva’ inemise’-küläseldsi’ lahkõlt oodõtu juuskjale söögipoolist pakma, sest süük om juuskmisõ man väegä tähtis.
10Nii on kõigil võimalus anda oma panus lipu Umale Pidole jõudmiseks.Nii om egäütel võimalus anda uma osa lipu Umalõ Pidolõ joudmisõl.
11Contra jooksutrajektoori saab jälgida live’is internetist, sellekohane link tuleb jooksu eel nii Uma Pido koduleheküljele (www.umapido.ee), Uma Pido blogisse (umapido.wordpress.com) kui ka facebooki Uma Pido ja Contra kontode alla.Contra joosumarsruuti saa samaaigsõlt kaia’ internetist. Vastav link pandas inne juusku üles ni Uma Pido kodolehele (www.umapido.ee), Uma Pido aoraamaduõhe (umapido.wordpress.com) ku ka Facebooki Uma Pido ja Contra konto pääle.
12Samuti saab vastavatelt lehekülgedelt täpsemat infot jooksu marsruudist.Ka saa nende lehti päält täpsämbät teedüst joosu plaani kottalõ.
13Võib ka kaasa joosta, tempo on kindlasti kõigile jõukohane, ja paraja hulga kilomeetreid võib ise valida.Üten või kah juuskõ, sest tempo piässi kõigilõ konte müüdä olõma ja esi saa valida paraja hulga kilomeetrid.
14Kes tahab pikemalt kaasa joosta, tervet päeva või isegi nädalat, palume teada anda Contrale urvaste@gmail.com või 5283540.Kes juuskmisõst pikembält taht osa võtta – terve päävä vai esiki nädäli, pallõmi Contralõ teedä anda urvaste@gmail.com vai kõlista 5283540.
15Manuses on kaasas jooksumarsruut kaardina, planeeritav marsruut päevade lõikes on järgmine:Teedüstün (kirämanusõn) om joosumarsuut kaardina üten. Planeeritäv tiikund om päivi kaupa sääne:
1626. mai: Võru Katariina – Rõuge - Pärlijõe – Krabi – Pähni – Varstu 26. mai: Võro Katariina – Rõugõ – Pärlijõõ – Krabi – Pähni – Varstu
1727. mai: Mõniste – Saru – Hargla – Koobassaare – Lüllemäe – Haabsaare – Antsla – Urvaste27. mai: Mõnistõ – Saru – Harglõ – Koobassaarõ – Lüllemäe – Haabsaarõ – Antsla – Urvastõ
1828. mai: Kärgula – Kanepi – Saverna – Krootuse – Ihamaru – Põlva – Mooste28. mai: Kärgülä – Kanepi – Savõrna – Krootusõ – Ihamaro – Põlva – Moostõ
1929. mai: Leevaku – Räpina – Kahkva – Niitsiku – Kamnitsa29. mai: Leeväku – Räpinä – Kahkva – Niitsiku – Kamnitsa
2030. mai: Orava – Võmmorski – Obinitsa – Lepä – Meremäe – Kalatsova – Vastseliina30. mai: Kärinä – Misso – Ruusimäe – Plaani – Haanja
2131. mai: Kärinä – Misso – Ruusmäe – Plaani – Haanja31. mai: Kärinä – Misso – Ruusmäe – Plaani – Haanja
221. juuni: Võru1. juuni: Võro
23Contra janu kustutab Värska Vesi ning jooksu toetavad oma toodetega Nopri ja Taarapõllu talu.Contra jano kustutas Värska Vesi ni joosu tugõja omma Nopri ja Taarapõllu talo.
24Uma Pido on võrokeste laulu ja tantsupidu, mille eesmärgiks on levitada rõõmu võrukeseks olemisest ja võru keele ning kultuuri tundmisest.Uma Pido om võrokõisi laulu- ja tandsupido, mille päämõtõ om jagada võrokõsõs olõmisõ ni võro keele ja kultuuri tundmisõ rõõmu.
25I Uma Pido toimus 2008. a Võrus, II Uma Pido 2010. a Põlvas, seekordne leiab aset taas Võrus Kubija laulukaare all.I Uma Pido peeti 2008. aastagal Võrol, tõnõ pido 2010 Põlvan, ni seokõrdne jälleki Kubijal.
26Peokoha vaheldumine Võru ja Põlva maakonna keskuste vahel rõhutab Vana Võromaa ühtsust.Peokotussõ jagaminõ Võro ni Põlva maakunnakeskuisi vaihõl näütäs Vana Võromaa üttehoitmist.
27Vana Võromaa ajaloolise kultuuriruumi moodustavad 8 Lõuna-Eesti kihelkonda: Hargla, Rõuge, Karula, Vastseliina, Kanepi, Urvaste, Põlva ja Räpina.Aoluulidsõ Vana Võromaa ala käü katõssa Lõuna-Eesti kihlkunda: Harglõ, Rõugõ, Karula, Vahtsõliina, Kanepi, Urvastõ, Põlva ja Räpinä.