Tekst nr: 53

1Uma Pido 2013 VõrusIII Uma Pido Võro Kubijal
2Sookured alles kogunevad, pikk põhjamaa talv on veel ees ja uus kevad... õige kaugel.Kurõ’ prõlla’ viil kogonõsõ’, likõ süküs ja pikk talv tulõva’ kah üle ellä’, a usot vai ei’ – üts päiv om asi ummõtõ nii kavvõn, et vahtsõnõ kevväi om peräle jõudnu ja inemise’ Vana-Võromaa kihlkunnõn heränese’ üles ja nakasõ’ uutma.
3Aga ühel päeval on ta käes - siis, kui Võhandu jõge ei peata enam miski ja eestimaalasi nakatab saabuva suve lumm.Nakasõ’ uutma vahtsõ suvõ lämmind ja uutõn nakas süämen helisemä üts tutva helü.
4Siis sünnib siinsel rahval kuskilt sügavast seest vajadus huigata: Tulkõ, tulkõ, pido nakas pääle! Helises nii kimmähe, et sünnüs tahtminõ hõigada’: “Tulkõ’, tulkõ’, pido nakas pääle!”
5III võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido toimub 01. juunil 2013 Võrus Kubija laululaval.III võrokeeline laulo- ja rahvapido Uma Pido peetäs maaha 1. juunil 2013 Võrol Kubijal.
6Oodatud on kõik Vana-Võrumaa nais-, mees- ja segakoorid, laululapsed ja -mudilased ning laulurahvas kaugemaltki.Oodõdu’ omma’ kõik Vana-Võromaa naisi-, miihi- ja segäkoori’, suurõmba’ ja vähämbä’ laululatsõ’.
7Võrukeste laulukaare all on õnneks piisavalt ruumi ja loodame ära mahutada kõik soovijad igast Eestimaa kihelkonnast.Ja ku’ võrokõisi kõrvalõ mahus, sõs oodami ka kõiki tõisi laulukuurõ egäst Eestimaa kihlkunnast.
8Repertuaaris saab olema juba varasemat võrukeste lauluvaramut, aga ka täiesti uusi, spetsiaalselt selleks peoks sündinud laule.Laulami joba tutvit laulõ, a ka vagivahtsit, õkva seo pido jaos säetüid laulõ.
9Kuna lavastuslikus kontseptsioonis põimib peo üheks Võhandu püha jõgi, siis on repertuaaris varasemast rohkem palveid ja palumisi.Kunstilidsõlt säedäs pidolaulõ vaihõlõ Võhandu pühhä jõkõ ja tuuperäst om laulõ hulgan ka palvit ja pallõmiisi.
10Täpsem info repertuaari ja registreerimise kohta järgneb oktoobris.Vahtsõmba’ uudissõ’ lauluvara ja registriirmise kotsilõ tulõva’ rehekuun.
11Kiigata võib ka meie kodulehele: www.umapido.eeKaia’ või ka mi kodolehe pääle: www.umapido.ee
12Seekordse teadaande lõpetagu väike mõtisklus meie lavastajalt Tarmo Tagametsalt: „Oleme oma paljumõttelisuses justkui tühjaks jooksnud jõgi, kus niipea ei tärka uus elu.Väiku mõtõlus III Uma Pido püüne pääle säädjält Tagamõtsa Tarmolt: “Uma egäpäävätsen kipõn olõmi ku kuivas jäänü jõgi ilma vahtsõ elolda’.
13Siin aga võiksime peatuda, ronida välja kanuudest ja jääda suviti madalasse vette kükitama.Kuis olõs, ku jäässimi kõrras saisma, tulõssimi umast moodulidsõst loodsikust vällä ja jäässimi suvõs taaha madalahe vette paigalõ.
14Leida igaüks sealt endale üks väega kivi ning sellele istet võtta.Ku lövvässimi hindäle egäüts üte kivi, miä om väke täüs ja istussimi sõs tuu kivi pääle.
15Mõelda, kas mul on kiiret?Ja mõtlõsimi tuu pääle, kohekotsilõ mul kipõt om?
16On minu lähedastel ja rahval kiiret?Sammamuudu mu umatsiil ja mu rahval?
17Äkki on parem olla kivi, seesama, mille peal istud, ja hoida kinni kohast, kuhu kuulud.Vai om eski parõmb olla’ kivi, tuusama, mille pääl istut, ja hoita’ kinni’ paigast, kohe tunnõt hinnäst juuriga kuuluvat?
18Olgugi, et istudes saab perse tihti märjaks ja teistel tuleb naer peale ja siis ka endal. Siis on naljakas.Olkõ’ pääle, et kivi pääl istun saa tagaots sakõstõ likõs ja sõs nakasõ’ tõsõ’ naarma, lõpus esi’ kah.
19Nii tasubki elada-mõelda, naerda ja elada. Selles on võru väge.“A niimuudu masski ellä’ ja mõtõlda’, naarda’ ja ellä’ – taan om võro väke!”
20Uma Pido toimkond soovib kogu laulurahvale helisevat ja laulurõõmsat hooaega!Uma Pido kõrraldaja’ suuvva’ kõigilõ lauluinemiisile hüvvä vahtsõt aastakka!
21Ursula ZimmermannUrsula Zimmermann
22III Uma Pido projektijuhtIII Uma Pido pääkõrraldaja
23Tel: 56 98 98 18Tel: 56 98 98 18
24E-mail: ursula@wi.eeE-mail: ursula@wi.ee