Tekst nr: 48

1KonverentsKonvõrents
2Kutse konverentsile Kutsõq konvõrendsile
3KIRJANDUS/KEEL vähemuses KIRÄNDÜS/KIIL veidembüsen
430.oktoober – 01.november 2008 Võru Kandles30. rehekuu – 1. märtekuu pääväl 2008 Võro Kandlõn
5Võru konverents kuulub rahvusvaheliste kultuuri- ja keelekonve­rent­side sarja, mida Võru Instituut ja Tartu Ülikool on korraldanud alates 1996. aastast.Võro konvõrents käü riikevaihõliidsi kultuuri- ja keelekonvõ­rent­se ritta, midä Võro Instituut ja Tarto Ülikuul ommaq kõrraldanuq 1996. aastagast pääle.
6Seekordne konverents keskendub kirjanduse, keele ja ühiskonna seostele.Timahavvatsõl konvõrendsil kõnõldas kirändüse, keele ja ütiskunna köüdüssist.
7Konverentsi eesmärgiks on edendada Eesti ja naabermaade kirjandus- ja keeleuurijate mõttevahetust ning populariseerida väikesi kirjandusi.Konvõrendsi tsihis om edendäq Eesti ja naabrimaiõ kirändüs- ja keeletiidläisi mõttõvaihtust ni tetäq väikeisi kirändüisi tunnõtumbas.
8Konverentsi töökeelteks on läänemeresoome keeled.Konvõrendsi tüükeeleq ommaq õdagumeresoomõ keeleq.
9Konverentsile ootame ettekandeid, mille fookuses on kirjandused/keeled, mis asuvad mingi suurema kirjanduse/keele sees või kõrval; mis käsitlevad nn väikese kirjanduse suhteid enamus- ja/või rahvuskirjandusega ning nn väikse keele tekste suure keele mõjuväljas.Konvõrendsile oodami ettekandit kirändüisist/keelist, miä ommaq mõnõ suurõmba kirändüse/keele seen vai kõrval; miä kaesõq vähämbä kirändüse vaihõkõrda inämbüs- ja/vai rahvuskirändüsega ni vähämbä keele tekste suurõmba keele mõovälän.
10Teretulnud on ka kirjandus(t)e staatuse käsitlused, mis uurivad suhteid kirjanduse ning teiste kunstide või meediakanalite vahel.Oodõduq ommaq ka kirändüse/kirändüisi staatusõ arotusõq, miä pututasõq kirändüse ja tõisi kunstõ vai meediäkanalidõ vaihõkõrdo.
11Ootame ettekandeid järgmistel teemadel:Oodami ettekandit teemadõ pääle:
12saami, udmurdi, vepsa, kveeni, eestivene, lõunaeesti vms kirjandused· saami, udmurdi, vepsä, kveeni, eestivinne, lõunaeesti vms kirändüseq
13eksiil kirjanduses ja kirjandus eksiilis· eksiil kirändüsen ja kirändüs eksiilin
14vanade ja uute tekstide (näiteks vanad päevaraamatud ja uued veebipäevikud) väljendus­tasandite pluraalsus· vanno ja vahtsidõ tekste (näütüses vanno päävä­raama­tidõ ja vahtsidõ võrgopääväraamatidõ) mitmõsugumadsõq seletüstasandiq
15mitmik­identiteedi avaldumine kirjanduses ja keeles· mitmõkõrralinõ hindä­pidä­mine kirän­dü­sen ja keelen
16mitmekeelsus meedia­tekstides· mitmõkeelisüs aokirändüsteksten
17keelelised maastikud (näiteks avalike siltide ja tekstide mitmekeelsus)· keelemaastiguq (näütüses mitu kiilt avalikkõ silte ja tekste pääl)
18kolonialism ja postkolonialism kirjanduses· kolonialism ja postkolonialism kirändüsen
19etnofuturismi teisenemine· etnofuturismi tõõsõndõlõminõ
20Konverentsi 1. ringkiri eesti ja soome keelesKonvõrendsi 1. teedüskiri võro   ja soomõ keelen
21Registreerumisleht Kirjäpandmisleht