Tekst nr: 41

1Valmis on taotlus suitsusaunakombestiku esitamiseks UNESCO vaimse pärandi nimekirjaTaotlusõpaprõ UNESCO-le saatmisõs omma valmis
2Võrokeste kogukonna koostöös on kokku pandud materjalid, mis on vajalikud Võromaa suitsusaunatava UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja taotluse esitamiseks.Võrokõsõ omma kokko pandnu tarvilidsõ paprõ, miä om vajja saata UNESCO-lõ, et mi savvusannakombit esitä vaimlidsõ kultuuriperändüse esindusnimekirä panõkis.
3Taotluse esitajaks on Eesti riik ja taotluse allkirjastajaks on kultuuriminister.Taotlust saa esitä Eesti riik, taotlusele käe ala pandjas om kultuuriministri.
4Võromaa suitsusaunade koostöökogu on esitanud jaanuaris 2013 taotluse eestikeelse teksti koos täiendava infoga kultuuriministeeriumisse.Võromaa savvusannu kuuntüükogo om tinavaasta vahtsõaastakuul andnu kultuuriministeeriumile nii taotluse eestikeelidse teksti, ku ka seletüskirä sinnä manu.
5Hinnangu taotlusele on 31. jaanuaril kultuuriministeeriumile kirjalikult edastanud UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni juhataja Kerli Gutman ja nõukogu esimees Kristin Kuutma.Uma arvamise taotluse kotsile om 31.01.2013 ministeeriumile kiräga saatnuva UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni juhataja Kerli Gutman ja nõvvukogo esimees Kristin Kuutma.
6UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon on taotluse koostamist nõustanud alates 2010. aastast ja komisjoni arvates on see protsess suurepärane näide kogukondlikust algatusest ning heast koostööst ülikoolide ja uurimisasutustega, kohalike omavalitsuste ja riigiga.UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon om taotluse tegemise man nõvvu andnu alaten 2010. aastagast.
7Taotluse koostamist on juhtinud vabatahtlik suitsusauna koostöökogu, kes tegutseb kohalike organisatsioonide toel.Näide arvaten om võrokõisi ettevõtmine illos näide, kuis hääd kuuntüüd tegevä kohaligu inemise umavaihel ja üten om haarõt ülikooli, uurmiseasotusõ, avitase nii umavalitsuse ku riik.
8Vaata taotluse eestikeelset teksti ja tõlget inglise keelde.Taotlusõ tegemist omi iist võtnu savvusannu kuuntüükogo, man omma osalise olnu hulka inemisi eri seltsest, külädest ja asotuisist.
9Küsimused ja ettepanekud taotluse sisu kohta võib saata veebruari kuu jooksul:kylli.eichenbaum@wi.ee.Küsümise ja märgotusõ kirja pantu jutu kotsilõ saada radokuu joosul kylli.eichenbaum@wi.ee
101. märtsil kell 15 koguneb Võru instituudis võrokõisi tsõõriklaud, et üheskoos taotlus veel üle vaadata ja allkirjastada kogukonna nõusolek taotlusega.Paastukuu 1. pääväl päält lõunat kell kolm kogones Võro Instituudin tsõõriklaud, kon saa viil ütenkuun taotlusest kõnõlda ja ala kirota kogokunna nõvvunolõk taotluse sisuga.
11Taotluse UNESCOle esitamise kohta langetab otsuse kultuuriminister.Taotluspapride häädüse ja teelemineki üle otsustas kultuuriministri.
12Taotluse esitamise lõpptähtaeg on käesoleva aasta 31. märtsil.Ärsaatmise perämäne tärmin satas tinavaasta paastukuu lõpun.
13Info: Külli EichenbaumTeedüs: Külli Eichenbaum
14suitsusaunade koostöökogu infojuhtVõromaa savvusannu kuuntüükogo infojuht
15tel 56611924tel 56611924