Tekst nr: 190

1Võrokeelitside koorilaulõ võigõlusõlõ tull´ 27 tüüdVõrokeelitside koorilaulõ võigõlusõlõ tull´ 27 tüüd
2Käesoleva aasta kevadel väljakuulutatud võrukeelsete koorilaulude ja –seadete konkursile laekus 27 tööd.Seo keväjä välläkuulutõdulõ võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide konkursilõ tull´ 27 tüüd.
3Žürii teeb oma otsuse novembri alguseks ning osavõtjaid tänatakse ning paremaid autasustatakse 29. novembril Kanepi seltsimajas Kanepi segakoori 130. juubelisündmusel.Hindajidõ kogo tege uma otsussõ novvembri alostusõs ja osavõtjit tennätäs ja parõmba’ saava’ avvuhinna’ 29. novvembril Kanepi seltsimajan Kanepi segäkoori 130 juubõlil.
4Konkurss on mõeldud rikastamaks võrukeelset koorilauluvara ja leidmaks repertuaari tulevastele omakeelsetele laulupidudele.Konkursitöie hulgast loodõtas löüdä vahtsõt võrokeelist lauluvarra, muuhulgan ka 2016. aastagal peetävä neländä Uma Pido jaos.
5Selle aasta kevadel alanud võrukeelsete koorilaulude ja –seadete konkursile laekus tähtajaks (23. sept 2014) 27 tööd.Seo aastaga keväjä pääle nakanu võrokeelitside koorilaulõ ja –säädide konkursilõ tull´ tähtaos (23. sept 2013) 27 tüüd.
6Kolm hääd võrukeelset teksti on saanud uue viisi ja seade ning 24 juba olemasolevat laulu ja rahvalaulu uue kooriseade.Kolm 3 hääd võrokeelist teksti omma’ saanu vahtsõ viie ja koorisääde ja 24 joba olõman laulu vai rahvalaulu omma’ saanu vahtsõ sääde.
7Enim armastavad autorid kirjutada segakoorilaule – neid tuli konkursile tervelt 19, aga on ka 4 meeskoorilaulu, 1 lastekoorilaul ja 3 naiskoorilaulu.Kõgõ inämb miildüs tegejile kirota segäkoorilaulõ – noid tull´ konkursilõ 19, a om ka 4 miihikoorilaulu, 1 latsikoorilaul ja 3 naisikoorilaulu.
8Sarnane konkurss ei ole esmakordne – enne teist võrukeelset laulupidu korraldati samuti konkurss ning töid tuli tookord 17, millest 8 leidsid kasutust 2010. aastal Põlvas toimunud teise Uma Pido kavas.Säänest konkurssi tetä-i edimäst kõrda – inne tõist võrokeelist laulupito kõrraldõdi niisamatõ konkurss ja töid tull´  tuukõrd 17, minkast katsat ka 2010. aastagal Põlvan olnu II Umal Pidol ka laulõti.
9Enne kolmandat võrukeelset laulupidu olnud konkursile tuli sarnaselt seekordsega 27 tööd.Inne kolmandat võrokeelist laulupito olnu konkursilõ tull´ sarnatsõlt seo konkursiga 27 tüüd.
10Neist 5 lauldi 2013. aastal olnud kolmandal peol Võrus.Noist 5 laulõti 2013. aastagal olnu kolmandal pidol Võrol.
11Ka mitmed teised laulud on leidnud oma koha kooride lauluvaras – kahe varasema konkursi materjalide baasil anti nimelt 2013. aasta sügiseks välja võrukeelne koorilaulik „Om laul, miä kokko köüt“.Ka mitmõ’ tõsõ’ laulu’ omma’ löüdnü uma kotussõ kuurõ lauluvaran – katõ varatsõmba konkursi matõrjalõ päält anti 2013. aasta sügüse vällä võrokeeline koorilaulik „Om laul, miä kokko köüt“.
12Žürii koosseisus helilooja Piret Rips Laul, helilooja ja dirigent Riivo Jõgi, rahvamuusik Ott Kaasik ning dirigendid Silja Otsar ja Saidi Tammeorg teeb oma otsuse novembri alguseks.Hindajidõ kogo, kon omma’ viiemeistri Piret Rips Laul, viiemeistri ja dirigent Riivo Jõgi, rahvamuusik Ott Kaasik nink dirigendi’ Silja Otsar ja Saidi Tammeorg tege uma otsussõ novvembrikuu alostusõs.
13„Tore on see, et kõigi žürii liikmete juured või kodukoht on miskitpidi vanal Võromaal, niisiis keegi tõlget lauludest arusaamiseks ei vaja“ tõdes Uma Pido projektijuht Triinu Ojar.„Hää om tuu, et kõigi hindamiskogo liikmide juurõ’ vai kodokotus omma’ määnestkipiten vanal Võromaal, nii ei olõ näist kellelegi ka laulõ tõlki vaia“ arvas´  Uma Pido projektijuht Triinu Ojar.
14Konkursi auhinnafond on 3000 eurot ja sinna on andnud oma panuse Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Võru ja Põlva ekspertgrupid, Võru vallavalitsus, kultuuriministeeriumi Vana Võromaa kultuuriprogramm, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ning Võro Selts VKKF.Konkursi avvohinnafond om 3000 eurot ja tuud omma’ tugõnu Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Võro ja Põlva ekspertgrupi’, Võro vallavalitsus, kultuuriministeeriumi Vana Võromaa kultuuriprogramm, Põlvamaa umavalitsuisi liit ja Võro Selts VKKF.
15Osavõtjaid tänatakse ning paremaid autasustatakse novembrikuus.Ossavõtjit tennätäs ja parõmbit avvohinnatas märdikuun.
16Tuleva aasta emakeelepäeva (14. märts) paiku on plaanis ka koorikontsert konkursile tulnud lauludest.Vahtsõl aastagal imäkeelepäävä (14. märdsi) paiku om kavan koorikontsõrt, kon laulõtas võigõlusõlõ saadõtuid laulõ.