Tekst nr: 187

1Täna pärastlõuna peeti Põlvas Uma Pido loengupäeva, kuhu kogunes rahvas nii Vana Võrumaa Põlva ja Võru maakondadest.Täämbä päälelõunal oll’ Põlvan Uma Pido loengupäiv, kohe tull rahvast nii Vana Võromaa Põlva ku Võro maakunna jao päält.
2Loengu juhatas sisse Aapo Ilvese poolt tulevasele Uma Pidole pühendatud laul “Puu kasussõ korgõs”.Loengit avit sisse juhata Ilvesse Aapo tulõvadsõlõ Umalõ Pidolõ pühendedü lauluga “Puu kasussõ korgõs”.
3Loengupäeva juhatas välja rahvalaul Urmas Kalla eestvõtmisel.Loengupäävält kodotii pääle minti Kalla Urmassõ iist võetu rahvalauluga.
4Marju Kõivupuu rääkis, kuidas Uma Pido ka edaspidi võrokestele korda läheks.Kõivupuu Marju kõnõl, kuis Uma Pido võrokõisilõ õks ka edespite kõrda läässi.
5Selle jaoks on tähtis meeles pidada, et peol on vägev sõnum; et pidu ei tähenda ainult kontserti; et pidu peab olema osalejate mitte korraldajate nägu ja et kõige tähtsam on jälgida, et lapsed saaksid peol olla osalised.Tuus om tähtsä meelen pitä, et pidol olõs väkev sõnnom; et pido ei tähendä kontsõrti; et pido piät olõma osaliisi, mitte kõrraldajidõ näko ja et kõgõ tähtsämb om kaia, et latsõ saassi olla pidol osalisõ.
6Koos arutati ka, kuidas kihelkondade vaim peol rohkem näha oleks ja lõpetati Marju võrdlusega Vana Võrumaa kultuurist kui põlisest puust – kui see maha võtta, jääks elu vaesemaks.Märgotõdi ka kuun, kuis kihlkundlikku vaimu pidol inämb nätä olõssi ja lõpõtõdi Marju võrdpildiga Vana Võromaa kultuurist ku põlitsõst puust – ku tuu maaha võtta, jääs elo vaesembäs.
7Kalle Eller rääkis, kuidas põlist metsa ja põlist usku ära tunda ja kuidas need omavahel kokku käivad.Elleri Kalle kõnõl, kuis är tunda põlist mõtsa ja põlist usku ja kuis nuu kokko käävä.
8Tuli välja, et põline mets ei ole see, kus suured puud on metsa alla risti-rästi maha sadanud, juured püsti.Tull vällä, et põlinõ mõts olõ-i kimmähe tuu, ku mõtsa all omma suurõ puu risti-rästi  maaha sadanu, juurõ pistü.
9Põlise metsa tunnuseks võivad olla hoopis näiteks metsas kasvavad kõrged ja sirged pärnad, aga ka palju metsaande.Põlitsõ mõtsa tunnussõs võiva olla hoobis näütüses mõtsan kasuva korgõ ja sirge lõhmussõ, a ka pallo mõtsaandõ.
10Meie rahvas ei taha veel uskuda õhtumaa tõde, et inimesel üksinda on hing.Mi rahvas taha-i viil usku õdagumaist tõtõ, et inemisel ütsindä om hing.
11Inimesed käivad ka tänapäeval puudele kaebamas, kui elus midagi halvasti on.Inemise käävä õks ka täämbädsel pääväl puiõlõ kaibama, ku elon midägi halvastõ om.
12See on meie rahva usk või meeleseisund, maameele olemine.Taa om mi rahva usk vai miil, maamiilt olõminõ.
13Põlist metsa tasub hoida, sest et kui seda jääb vähemaks, jääb ka maameelt vähemaks.Põlist mõtsa mass hoita, selle et ku tuud jääs vähämbäs, sõs jääs ka maamiilt veidembäs.
14Neljas Uma Pido tuleb natuke vähem kui aasta pärast 28. mail 2016 Põlvas Intsikurmus.Neläs Uma Pido tulõ tsipa inämb ku aasta peräst, 28. mail 2016 Põlvan Indsikurmun.
15Pidu räägib metsast ja väelistest puudest.Pido kõnõlõs mõtsast ja väeliisist puiõst.
16Peoteemalisi loengupäevi on plaanis ka edaspidi pidada.Pidoteemaliisi loengupäivi om plaanin viil pitä.
17Pildi autor on Ülle Harju.Pildi autor om Ülle Harju.