Tekst nr: 183

1Uma Pido laulude kontsert MoostesUma Pido laulõ kontsõrt Moostõn
2Reedel, 24. aprillil toimus Mooste rahvamuusikatöötluse festivali alustuseks kontsert 240 lauljaga kümnest koorist, kes laulsid suure publiku ees 12 võrokeelset laulu.Riidi, 24. aprillil oll Moostõn rahvamuusikatöötluisi festivali alostusõs kontsõrt 240 lauljaga 10 koorist, kiä laulsõva hulga publiku silmi all 12 võrokeelist laulu.
3Mitme laulu puhul oli tegemist esimese kooriesitusega, mis tähendab, et kuulda sai uudisloomingut.Mitmõ laulu jaos oll tuu edimäne kooriesitüs, tuu tähendäs, et esitedi uudisloomingut.
4Mitmed laulud rääkisid metsast ja puudest, seepärast, et nendest kõneleb veidi rohkem kui aasta pärast toimuv neljas Uma Pido.Mitmõ’ laulu’ kõnõliva’ mõtsast ja puiõst, selle et tuust kõnõlõs veidü inämb ku aasta peräst tulõv neläs Uma Pido.
5Peo korraldajate jaoks oli see kontsert katselava, mis aitab otsustada, millised laulud peol hästi kõlavad.Pido kõrraldajidõ jaos oll taa kontsõrt ka katsõlava, miä avitas otsusta, mändse’ laulu’ pidolõ hää’ omma’.
6Lava peal on naiskoorid Mai Põlvast ja Tempera Võrust.Lava pääl omma’ naisikoori Mai Põlvast ja Tempera Võrolt.
7Tervelt nelja kontserdilaulu autorina rääkis Aapo Ilves pärast kontserti: “Oli vägev tunne, kõlab hästi, nagu ütleb muusika-aasta tunnuslause! Kuulda oli kohti, mida peaks veidi veel muutma ja kuulda oli, et mõni laul on juba nii hea, et midagi ei ole vaja muuta.Tervelt nelä kontsõrdilauluga autorina köüdetü Ilvesse Aapo ütel´ päält kontsõrti niimuudu: “Oll’ väkev tunnõ, kõlasi häste, nigu ütles muusika-aasta lõugahus! Kuulda’ olli’ kotussõ’, midä veidü muutma piässi ja kuulda oll´, et mõni laul om joba nii hää, et midägi ei olõ’ vaja muuta.
8Näiteks minu poolt peo jaoks loodud laul “Puu’ kasussõ’ korgõs” oli kooriga Andres Määri seade järgi esitatuna nii hullumoodi suure mõjuga ja hea, et ma jään teda üksi esitades koorile selgelt alla…”Näütüses mu puult pido jaos luud laul “Puu’ kasussõ’ korgõs” oll´ kuurõ esitüsen Määri Andrese sääden niipall´o ullimuudu suurõ mõoga ja hää, et ma jää tuud ütsindä esitäden koorilõ selgele ala…”