Tekst nr: 126

1Reedel, 8. mail 2015 kell 12 toimub Setomaal, soome-ugri kultuuripealinnas Obinitsas Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse korraldusel seto sõnaraamatu seminar.Riidi, 8. lehekuu pääväl 2015 kell 12 om Setomaal, soomõ-ugri kultuuripääliinah Obinitsah Tarto Ülikooli Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskusõ kõrraldõt seto sõnaraamadu seminäär.
2Seminari eesmärk on anda ülevaade seto sõnaraamatu koostamise hetkeseisust töörühma avalikul arutelul.Seminääri päämidses tsihis om andaq ülekaehus seto sõnaraamadu kokko säädmise parhilladsõst saisost tüürühmä avaligul kuuholõkil.
3Külalistena on kohal ka kihnlased ja mulgid, kes tutvustavad oma murdesõnaraamatuid.Küllä ommaq lubanuq tullaq ka kihnlasõq ja mulgiq, kiä tutvustasõq ummi murdõsõnaraamatit.
4Seminari kavaSeminääri aoplaan
512.00 – 12.05 Seminari avamine12.00 – 12.05 Seminääri alostaminõ
612.05 – 12.30 „Kolme seto murraku sõnavara erinevused“ (Kaja Teder)12.05 – 12.30 „Kolmõ seto murragu sõnavara vaihõq“ (Kaja Teder)
712.30 – 13.20 Seto sõnaraamatu töörühma avalik koosolek12.30 – 13.20 Seto sõnaraamadu tüürühmä avalik kuunolõk
813.20 – 13.40 Kihnu uue veebisõnaraamatu tutvustamine (Silvi Murulauk jt)13.20 – 13.40 Kihnu vahtsõ veebisõnaraamadu tutvustus (Silvi Murulauk jt)
913.40 – 14.00 Mulgi suure sõnaraamatu projekti tutvustus (Alli Laande, Kristi Ilves)13.40 – 14.00 Mulgi suurõ sõnaraamadu projekti tutvustus (Alli Laande, Kristi Ilves)
1014.00 – 15.00 Lõunasöök14.00 – 15.00 Lõunõsüük
1115.00 – 17.30 Seto kultuuri- ja kirjanduslooliselt olulisi paiku tutvustav ringkäik Obinitsas ja selle ümbruses Kauksi Ülle juhatusel.15.00 – 17.30 Huvikäük Obinitsa kandih üteh Kauksi Üllega seto kultuuri- ja kirändüsluulisõlt tähtsit kotussit piten.
12Ootame kõiki seto keelest huvitatuid sõnaraamatu seminarile!Oodamiq sõnaraamadu seminäärile kõiki, kiä ommaq huvitõduq seto keelest!
13Seminaril osalemine on tasuta ja registreerimiseta.Seminäärist ossavõtminõ om massulda ja registriirmiseldä.
14Kes soovib süüa seminari järel lõunat, neil palun sellest hiljemalt 4. maiks teada anda aadressil eva.saar@ut.ee ning lõunasöögi raha (6.50 eurot) seminarile tulles kaasa võtta.Sõskiq – kiä tahtvaq lõunõt süvväq, nuuq piässiq iks hindä kirjä pandma aadrõssil eva.saar@ut.ee kõgõ ildampa 4. lehekuu pääväs ja lõunõsöögi raha (6.50 eurot) seminäärile tullõh üteh võtma.
15Seminari korraldamist toetab kultuuriministeeriumi Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018.Seminääri kõrraldamist tukõ kultuuriministeeriumi Setomaa kultuuriprogramm 2014-2018.